Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS113 - ?WARTHİN BENZERİ? TİROİD PAPİLLER MİKROKARSİNOMU, OLGU SUNUMU
Baş ve Boyun Patolojisi
Reyhan Tansel1, Kübra Ekşi1, Z. Merve Yaşaran Benk1, Pınar Celepli1, Sema Hücümenoğlu1
1S. B. Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği
 

Giriş

Tiroidin en sık malign neoplazmı olan papiller karsinomun birçok varyantı olup, geniş granüler eozinofilik sitoplazmalı hücreler ile karakterize onkositik varyant oldukça nadir görülür. Bunun bir subtipi ve tükrük bezinin warthin tümörüne benzer görünümde olan, onkositik özelliklerin yanında stromasında yoğun lenfositik infiltrasyon gösteren warthin benzeri tiroid karsinomu, oldukça nadir bir antitedir. Bizim vakamız warthin benzeri tiroid papiller mikrokarsinomu tanısı almış olup literatür eşliğinde vaka takdimi olarak sunulmuştur.

Olgu

Halsizlik ve çabuk yorulma şikayetleriyle hastanemize başvuran 53 yaşındaki erkek hasta, hipotiroidi nedeniyle endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları bölümüne yönlendirilmiştir. Yapılan boyun USG’de tiroidit zemininde sol lobda bir adet hipoekoik nodüler yapı izlenmiştir. Bu nodüle yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi sonucunun malignite şüphesi olarak gelmesi üzerine hastaya bilateral total tiroidektomi yapılmıştır. makroskopik olarak sol lob üst polde 0.7x0.6 cm boyutlarında düzensiz krem renkli solid alan izlenmiştir. Mikroskopik incelemede belirgin lenfoid infiltrasyona sahip stroma içerisinde Hashimoto tiroiditi zemininde papiller yapılar oluşturan, papiller nükleer özellikler gösteren, geniş granüler eozinofilik sitoplazmalı tümöral gelişim izlenmiştir. İmmünhistokimyasal incelemede HBME-1 ve CK19 ile pozitif boyanma izlenmiştir. Bu bulgularla hastaya warthin benzeri papiller tiroid mikrokarsinomu (onkositik varyant) tanısı konulmuştur.

Sonuç

Warthin benzeri tiroid karsinomu, onkositik varyant PTC’nin subtipi olup, prevalansı tüm PTC’lerin %0.2-1.9’u kadardır. Sıklıkla hashimoto tiroiditi/kronik lenfositik tiroidit ile birlikteliği mevcuttur. Bu tümörde de, diğer bazı tiroid neoplazmlarında olduğu gibi BRAF mutasyonu ve RET/PTC rearanjmanı görülebilir. Prognozu klasik PTC’ye benzer veya daha iyi seyirlidir.

Anahtar Kelimeler : warthin benzeri tiroid tümörü, onkositik varyant, mikrokarsinoma