Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS162 - TÜMÖR İÇİNDE TÜMÖR; FEOKROMOSİTOMAYA OSTEOSARKOM METASTAZI: OLGU SUNUMU.
Endokrin Patoloji
Hüseyin Karatay1, Özerk Doğuş Görgün1, İsmail Cem Sormaz2, Semen Önder1, Bilge Bilgiç1, Gülçin Yegen1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Ad
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad
 

Giriş

Tümörden tümöre metastaz nadir görülen bir durum olup feokromositomaya metastaz literatürde sınırlı sayıda vaka sunumu şeklinde mevcuttur.

Olgu

31 yaşında kadın hasta, alt çenede 1 hafta içerisinde ağız içini dolduracak şekilde büyüyen şişlik şikayeti ile başvurdu. Alınan biyopside osteoblastik tip osteosarkom tanısı konulması üzerine kemoterapi gören hastanın sistemik taramasında sol sürrenalde kitle saptandı. Feokromositoma ön tanısı bulunduğundan mandibulaya yönelik yapılacak operasyon öncesi sol sürrenalektomi yapıldı. Sürrenalektomi materyalinin kesitlerinde 2,5 cm çapında, periferi koyu kahverenkli ve kanamalı, santrali sarı-turuncu renkte ve yer yer kistik yapıda kitlesel lezyon izlendi. Mikroskopik incelemede kitlenin periferik zonu morfolojik olarak feokromositoma ile uyumlu iken, santralinde, yer yer ödemli, hyalinize, bol makrofaj ve inflamatuar hücre içeren zeminde, belirgin pleomorfizm ve hiperkromazi gösteren atipik sarkomatöz görünümlü infiltrasyon görüldü. Bu infiltrasyonun içerisinde yer yer osteoid benzeri madde dikkati çekti. Periferik zonun aksine, santral bölgedeki infiltrasyonda Kromogranin A ve Sinaptofizin ile immünreaksiyon saptanmadı. Mandibuladan daha önce alınan biyopsi ile karşılaştırmalı olarak yapılan inceleme sonucunda bulgular feokromositomaya osteosarkom metastazı olarak değerlendirildi.

Sonuç

Olgumuz tümörden tümöre metastazın nadir örneklerinden biridir. Mevcut literatürde feokromositomaya metastaz yapan yalnızca meme karsinomu ve böbrek hücreli karsinom vakası bildirilmiştir. Mikroskopik olarak feokromositoma, klasik alveoler ve trabeküler paterninin dışında çeşitli görünümlere bürünebilir. Nükleer pleomorfizm, sitolojik atipi, iğsi görünüm ve kistik-dejeneratif değişiklikler mevcut olabilir. Olgumuzda makroskopik olarak da kitlenin kendisinden belirgin farklı özelliklere sahip bir alanın görülmesi, mikroskopik olarak bu alanın feokromositomanın histolojik ve immünhistokimyasal özelliklerini yansıtmaması ve en önemlisi hastanın mandibulada osteosarkom öyküsünün bulunması akla tümör içerisine metastaz olasılığını getirmiştir. Sıra dışı morfolojide bu olasılığın akılda tutularak klinik tablonun ve bulguların sorgulanması doğru tanıda esas teşkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler : Feokromositoma, osteosarkom, metastaz, tümör içinde tümör