Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS172 - MEDULLER KARSİNOM İLE İKİ FARKLI VARYANTTA PAPİLLER MİKROKARSİNOM BİRLİKTELİĞİ-OLGU SUNUMU
Endokrin Patoloji
Mert Cezik1, Ezgi Genç1, Busem Tutuğ1, Ebru Taştekin1, Tülin Deniz Yalta1
1Trakya Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
 

Giriş

papiller tiroid karsinomu, tiroid folikül epitel hücrelerinden köken alan tiroidin en sık malignitesidir. Tipik nükleer özellikleri (berraklaşma, yarıklanma, üst üste binme, inklüzyon, irileşme) tanı açısından karakteristiktir. Meduller karsinom ise parafoliküler C hücrelerinden köken alan tiroidin nadir bir tümörüdür. Bu iki karsinomun bir arada bulunması daha nadir bir durumdur. Laboratuvarımızda meduller karsinom ve papiller karsinom tanısı almış bir olguyu sunacağız.

Olgu sunumu: 57 yaşında erkek hasta. Boyunda kitle sebebiyle ince iğne aspirasyonu yapılan hastanın dış merkez sitolojisinin ‘onkositik neoplazi şüphesi’ olarak tanı alması üzerine hastaya sol hemitiroidektomi uygulanıyor. Makroskopik olarak kapsüllü, solid, 1.7 cm çaplı alacalı kirli beyaz renkli nodül izleniyor. Ayrıca kapsülsüz 5 mm çaplı kirli beyaz renkli bir adet daha nodül tespit ediliyor. Mikroskopide birinci nodülün kesitlerinde kapsül ile çevrili tümör hyalinize kollagen ve histokimyasal olarak Kongo red ile kanıtlanmış amiloid birikimleriyle ayrılmış, geniş sitoplazmalı, orta büyüklükte nükleuslu, poligonal hücrelerden oluşmaktadır. Kalsitonin ve CEA ile pozitif reaksiyon veren, tiroglobulin ile reaksiyon vermeyen tümör meduller karsinom olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca ikinci nodülün kesitlerinde papiller yapılanma gösteren ve papiller tiroid karsinomunun karateristik nükleer özelliklerini gösteren hücrelerden oluşan ikinci bir tümör izlenmiştir. Bu tümör de papiller mikrokarsinom klasik varyant olarak değerlendirilmiş ve raporlanmıştır. Bu raporun ardından hastaya sağ totale tamamlayıcı tiroidektomi operasyonu uygulanmıştır. İncelenen materyalde makroskopik olarak pseudonodulasyonlar izlenmiştir. Mikroskopik incelemede 4 mm çaplı, kapsüllü foliküler varyant Papiller mikrokarsinom belirlenmiştir. Olgu sonuçta bir odakta meduller karsinom ve diğer iki odakta klasik ve foliküler olmak üzere farklı varyantlarda papiller mikrokarsinomu olarak takip edilmektedir.

Sonuç

Tiroidektomi materyalleri değerlendirilirken, ince dilimlenmeli ve küçük nodüllere dikkat edilmelidir. Farklı tipte tümörlerin bir arada bulunabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu hastada prognozu daha kötü olan meduller karsinom sağkalım açısından belirleyici olacaktır.

Anahtar Kelimeler : meduller karsinom, papiller karsinom