Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS228 - MECKEL DİVERTİKÜLÜ DUVARINDA ADENOMYOMA
Gastrointestinal Patoloji
Meltem Azatçam1, Tüzel Saygın1, Nuray Can2, Salih Karaca3, Eren Altun4, Ayşegül Arslan5
1Lüleburgaz Devlet Hastanesi, Tıbbi Patoloji
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji
3Lüleburgaz Devlet Hastanesi, Çocuk Cerrahisi
4Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji
5Namık Kemal Üniversitesi Fakültesi, Tıbbi Patoloji
 

Adenomyoma gastrointestinal sistemin nadir görülen hamartomatöz lezyonudur. Mide, duodenum, biliyer sistem ve ileumda görülür. Meckel divertikülü içerisinde adenomyoma genellikle asemptomatiktir, nadiren komplikasyonlar sonucu opere edilen olgularda insidental olarak histopatolojik kesitlerde saptanmıştır. Histopatolojik olarak düz kas demetleriyle çevrilmiş, tek sıralı silindirik epitele sahip, dilate glandüler yapılardan oluşmaktadır.

Karın ağrısı ve kusma şikayeti ile hastanemize başvuran 4 yaşında erkek hastanın laboratuar tetkikleri normaldi, USG’de invajinasyon ile uyumlu bulgular saptandı. Acil olarak opere edilen hastada Meckel divertikülü tespit edildi, eksize edilerek laboratuarımıza gönderildi. Doku makroskopik olarak 2,5x2x0,5 cm ölçülerinde, dış yüzü düzgün, koni biçiminde, geniş tarafında 1x1x0,4 cm ölçüsünde içeri doğru uzanan boşluk bulunan divertiküler görünümdeydi. Histopatolojik kesitlerde barsağın tüm katlarını içeren divertiküler lezyon, duvarında geniş heterotopik pankreas dokusu ve komşuluğunda kitle oluşturan, düz kas demetleriyle çevrilmiş, tek sıralı, atipi içermeyen epitele sahip dilate glandüler yapılar dikkati çekmiştir. Pankreatik heterotopi odağında CK19 ile pozitif, kas demetlerinde Aktin ile pozitif reaksiyon izlendi. Adenomyoma odağındaki glandüler yapılarda CK7 ile pozitif reaksiyon izlenirken CK20 ile reaksiyon izlenmedi. Histopatolojik ve immunohistokimyasal çalışmalar sonucu bulgular adenomyoma lehine yorumlandı.

İnvajinasyon tablosu ile tespit edilen Meckel divertikülü-adenomyoma birlikteliği nadir görüldüğünden ve literatürde nadir olarak yer aldığından bu vakayı sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler : Adenomyoma, Meckel Divertikülü, İnvajinasyon