Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS244 - 178 KOLOREKTAL KARSİNOM OLGUSUNDA HER2 İMMUNHİSTOKİMYASAL EKSPRESYONU
Gastrointestinal Patoloji
Saime Ramadan1, Burcu Saka1, Özgür Ekinci2, Ayşe Dursun2
1Medipol Üniversite Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı
 

Amaç: Meme ve mide karsinomlarında HER2 ekspresyonunun oranı ve klinik önemi bilinmektedir ancak kolorektal karsinomlarda (KRK) bu konu netlik kazanmamıştır. KRK’larda HER2 ekspresyonu, çalışmalarda kullanılan farklı antikor klonları ve skorlama sistemlerinin de etkisi ile %0’dan %84’e kadar değişen oranlarda bildirilmiştir. Bu çalışmada, 178 KRK olgusunda HER2 ekspresyon oranı ve boyanma paterninin saptanması hedeflenmiştir.

Materyal-Metod: Çalışmaya Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde opere olmuş 178 KRK olgusu dahil edilmiştir. Her vakadan 1 mm kalınlığında 4 kor alınarak Veridiam VTA-100 cihazı ile mikroarray bloklar hazırlanmıştır. Medipol Üniversitesi Hastanesi ‘nde 4 mikrometre kalınlığındaki kesitlere Ventana 4B5 antikoru protokolüne uygun olarak boyanmıştır. Membranöz boyanma değerlendirilmiştir. Boyanma paterni; hiç boyanma yoksa skor 0, %10’dan az hücrede zayıf boyanma varsa skor 1, %10’dan fazla hücrede hafif-orta şiddette boyanma varsa skor 2, %10’dan fazla hücrede şiddetli boyanma varsa skor 3 olarak derecelendirilmiştir.

Bulgular: Hastaların %54’ü erkek olup, yaş ortalaması 57’dir. Olguların 5’inde (%3) overekspresyon saptanmıştır. 3 olguda skor 3, 2 olguda skor 2 boyanma izlenmiştir. Skor 3 olguların hepsinde diffuz ve kuvvetli membranöz boyanma, skor 2 olgularda ise orta derecede şiddetli heterojen boyanma gözlenmiştir. Diğer vakalarda boyanma (skor 0) izlenmemiştir.

Sonuç

Literatürde kolorektal karsinomlarda HER2 ekspresyon oranı büyük değişiklik göstermektedir. Bu farklılığın büyük çoğunluğu farklı antikorlar kullanılması ve bazı çalışmalarda sitoplazmik boyanmaların da pozitif kabul edilmesinden kaynaklanmaktadır. Son dönemlerdeki çok vakalı yayınlarda HER2 overekspresyon oranı %3-5 olarak bildirilmiştir. Bu oran çalışmamızda da benzer şekilde %3 saptanmıştır. İntratümöral heterojenite mide karsinomlarının HER2 overekspresyonunda sıklıkla bildirilen bir nokta olmakla birlikte, KRK’larda bu durumun nadir olduğu belirtilmektedir. Çalışmamızda, skor 3 olgularda homojen, skor 2 olgularda ise heterojen boyanma gözlenmiştir. KRK’larda HER2 overekspresyonu ile ilgili Wu ve arkadaşlarının 18 farklı çalışmadan hazırladıkları metaanalizde HER2 overekspresyonunun prognostik önemi olmadığı bildirilmiştir. Çalışmamızdaki az vaka sayısı bu konudaki yorumu engellemiştir. Ancak son dönemlerde özellikle metastatik hastalarda yapılan çalışmalarda HER2 overekspresyonunun kötü prognostik faktör olduğu vurgulanmıştır. Bu konuda ilave çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Kolorektal, karsinom, HER2, immunekspresyon