Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS250 - APENDİKSTE GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR VE SESİL SERRATED ADENOM/POLİP BİRLİKTELİĞİ
Gastrointestinal Patoloji
Elis Kangal1, Selma Şengiz Erhan1, Zeynep Betül Erdem1, Aytül Buğra1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 

Giriş

Apendiks yerleşimli gastrointestinal stromal tümör (GİST) oldukça nadirdir. Sesil serrated adenom (SSA) da apendikste rastlantısal olarak ortaya çıkar. Literatürde her iki antiteyi birlikte içeren olgu izlenmemiştir. Akut apendisit ön tanılı olgumuzda insidental olarak saptanan GİST ve SSA birlikteliğini sunmak istedik.

Olgu

Karın ağrısı, bulantı ve iştahsızlık şikayetleriyle acil servise başvuran 77 yaşındaki erkek hastanın bilgisayarlı tomografi incelemesinde belirgin bir patoloji saptanmadı. Akut apendisit ön tanısıyla opere edilen olguda apendiks ödemli ve hiperemik olup; batın içinde yaygın pürülan mayii birikimi gözlendi. Makroskopik incelemede 7 cm uzunluk 0,5 cm çapta olan apendiksin kesitlerinde özellik yoktu. Histopatolojik incelemede mukozada daha yoğun olmak üzere tüm katlarda polimorfonüveli lökosit infiltrasyonu izlendi. Mukoza tabanında bir odakta horizontal oryantasyon gösteren kript dilatasyonu, epitelde kript tabanına da uzanan serrated değişiklikler ve bu alanda kriptlerde papiller yapılanmalar gözlendi. Ayrıca apekse uyan alanda subserozal bölgede kas dokusu ile ilişkili ve 0,3 cm çapta, storiform patern oluşturmuş iğsi hücrelerden oluşan nodüler lezyon dikkati çekti. Sitoplazmik sınırları net seçilemeyen hücrelerde sitolojik atipi ve mitotik aktivite izlenmedi. Ayırıcı tanıya düz kas tümörü, periferik sinir kılıfı tümörü ve GİST alındı. Yapılan immunohistokimyasal incelemede bu hücrelerde CD117, DOG-1, CD34 diffüz ve S-100 fokal pozitifti. Aktin ve desmin negatifti. Ki67 proliferasyon indeksi %1’den az olan olgumuz bu bulgularla ‘gastrointestinal stromal tümör ve sesil serrated adenom/polip’ olarak raporlandı.

Sonuç

GİST gastrointestinal sistemin sık görülen mezenkimal tömürü olmakla birlikte; apendikste oldukça nadirdir. İlerleyici hastalık riski; tümörün yerleşim yeri, çapı ve mitotik indekse göre farklılık gösterir. Olgumuzda boyutun küçük ve mitotik aktivitenin saptanmamış olmasına rağmen GİST’ler özel bir tümör grubudur (Miettinen&Lasota-AFIP verilerine göre). SSA’lar sıklıkla sağ kolonda lokalize olmakla birlikte apendikste de insidental olarak saptanabilirler. Apendiks SSA’ların kolorektal lokalizasyonlarına göre daha agresif seyirli oldukları bildirilmektedir. Olgumuzda cerrahi sınır sağlam olmakla birlikte bu veriler eşliğinde klinik takip önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler : GİST, sesil serrated adenom/polip, apendiks, akut apendisit