Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS017 - İNTESTİNAL DİFERANSİYASYON GÖSTEREN ENDOMETRİAL ADENOKARSİNOM
Jinekopatoloji
Afife Uğuz1, Kemal Kürşat Bozkurt1, İbrahim Metin Çiriş1, Jalal Raoufi2, Evrim Erdemoğlu2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı, Isparta
 

GİRİŞ: Endometrial adenokarsinomlarda intestinal diferansiyasyon nadir görülen bir durumdur. Bu tümör ile ilgili birkaç adet olgu sunumu dışında literatürde bilgi olmamakla birlikte Dünya Sağlık Örgütü uterin korpus tümörleri sınıflamasında da yer almamaktadır. Burada ilk olarak uterin korpusta metastaz olduğu düşünülen intestinal diferansiyasyon gösteren bir endometrial adenokarsinom olgusunu ayırıcı tanısı açısından sunmayı amaçladık.

OLGU SUNUMU: 68 yaşında kadın hasta pelvik ağrı şikayeti ile hastanemiz jinekoloji onkoloji polikliniğine başvurdu. Muayenede serviks doğal görünümde izlenmiş olup ultrasonografik incelemede uterusun normalden büyük olduğu görülmüş, tüm endometrial kaviteyi dolduran ve myometriumla sınırları net ayırt edilemeyen 40x35 mm boyutlarında kitle saptandı. Bunun üzerine endometrial küretaj ve servikal smear yapılan hastaya ait materyal bölümümüzde incelendi. Servikal smear atipik glandüler hücreler olarak raporlanırken; endometrial küretaja endometrial adenokarsinom endometrioid tip grade 1 (FIGO) tanısı verildi. Daha sonra olguya ait histerektomi ve bilateral salpingoooferektomi materyali bölümümüzde incelendi. Makroskopik incelemesinde endometrial kaviteyi tamamen dolduran, myometriumun yarıdan fazlasını infiltre eden, endoservikal kanala bitişik görünümde, 112x43x25 mm boyutlarında kitle görüldü. Mikroskopik incelemede normal endometrium – tümör geçişi izlenmedi. Ayrıca tümörde intestinal diferansiyasyon dikkati çektiğinden histerektomi materyali ve eski endometrium küretaj materyallerinden farklı bloklara CDX2, CK7, CK20, ER, TTF-1, PAX8 immunhistokimyasal boyamaları yapıldı. Tümörde CDX2, CK7, CK20 ile pozitiflik izlendi. ER, TTF-1, PAX8 ile negatiflik görüldü. Overlerinde tümör olmayan olguda tümörün primeri açısından gastrointestinal sistemin araştırılması önerildi. Hastada PET-BT’de ve ayrıntılı endoskopik incelemelerde gastrointestinal kanalda ve akciğerde primer tümöre rastlanmadığından olgu intestinal diferansiyasyon gösteren endometrial adenokarsinom olarak kabul edildi.

SONUÇ: Endometrial adenokarsinomların nadir de olsa intestinal diferansiyasyon gösterebileceği bildirilmektedir. Ancak böyle bir tümör Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasında yer almamaktadır. Evreleme ve tedavi şekli değişiklik göstereceği için bu tür olgularda detaylı klinik araştırma yapılmalı ve başka bir primer olmadığı gösterilmelidir. Bu tümörlerin farklı bir antite olarak sınıflamalarda yer alabilmesi için daha fazla sayıda olgu içeren çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler : Endometrium, adenokarsinom, intestinal diferansiyasyon