Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS277 - KOLONOSKOPİK BİYOPSİDE REKTOSİGMOİD ENDOMETRİYOZİS ; OLGU SUNUMU
Gastrointestinal Patoloji
Gizem Ayaz1, Selma Şengiz Erhan1, Aytül Sargan1, Deniz Özcan1
1Sbü Okmeydanı Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi
 

GİRİŞ:

Endometriozis, uterin kavite dışındaki yerlere anormal olarak implante olmuş endometriyum mukozası olarak tanımlanan bir patolojidir. Östrojen bağımlı olduğundan reprodüktif dönemde sıkça görülür. Bulunduğu yere göre endopelvik ve ekstrapelvik olarak 2’ye ayrılır. Gastrointestinal sistem (GİS) tutulumu vakaların %4-35 arasında görülmekte olup genellikle asemptomatiktir ve en sık rektosigmoid bölgeyi tutar. Endometrial implantlar sıklıkla seroza veya muskularis propriaya yayılım gösterdiğinden mukoza çoğunlukla intakttır. Bu nedenle endoskopik olarak tespiti zordur. Klinik ve radyolojik olarak karsinom, inflamatuar barsak hastalığı, GİST ile karışabilir. Kesin tanı için histopatolojik inceleme gereklidir. Burada olgumuzu endoskopide malignite lehine bulgu vermesi ve mukozal yayılımlı olması nedeniyle literatür bilgileri eşliğinde sunmak istedik.

OLGU:

24 yaşında kadın hasta karın ağrısı ve düzensiz dışkılama şikayeti ile dahiliye polikliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde ve laboratuvar bulgularında özellik izlenmeyen hastaya yapılan kolonoskopi sonucunda rektosigmoid köşede düzensiz sınırlı, sert, fikse, infiltrasyon düşündüren lezyon görüldü ve malignite şüphesiyle endoskopik biyopsi yapıldı. Mikroskopide , goblet hücreleri içeren kript epiteli ile birarada bulunan yer yer subnükleer vakuolizasyon içeren, psödostratifiye kolumnar epitel hücreleri ile döşeli tubuler yapılar ve bu yapıları çevreleyen daha kompakt görünümde küçük, oval nükleuslu hücrelerden oluşan, damar yapısından zengin stroma dikkati çekti. Epitel ve stromada atipi, mitoz görülmedi. Yapılan immünohistokimyasal çalışmada CD 10 ile stromada boyanma, östrojen reseptörü ile tubullerin tamamında, progesteron reseptörü ile tubullerin birkısmında boyanma izlendi. Olgu endometriozis olarak raporlandı.

SONUÇ:

Ekstrapelvik yerleşimli endometriozislerin içinde en sık görülen rektosigmoid yerleşimli olanlarıdır. Hastaların geneli asemptomatik olup birkısmında karın ağrısı, bulantı, kusma, kanlı dışkılama gibi semptomlar görülebilir. Ayrıca intestinal endometriosis derin tabakaları tuttuğundan endoskopide tespiti zordur. Bu nedenle GİS semptomu olan premenapozal kadınlarda bu antite ayırıcı tanılar arasına alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler : Endometriozis, ekstrapelvik, intestinal endometriozis, rektosigmoid