Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS018 - UTERUSUN ANJİOLİPOLEİOMYOM OLGUSU
Jinekopatoloji
Perihan Udul1, Yeliz Arman Karakaya1, Yakup Yalçın2
1Isparta Şehir Hastanesi, Patoloji
2Isparta Şehir Hastanesi , Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği
 

GİRİŞ:

Lipoleiomyomlar, genelde obez hastalarda premenapozal ve postmenapozal dönemde hala nadir olarak görülen uterus myomlarının subtipidir (1). Vaskuler komponent içerirse angiolipoleiomyom olarak tanımlanmaktadır. Histolojik olarak düz kas, matür yağlı doku yuvalanmaları ve değişen çaplarda vasküler yapılar izlenmekte olup kompleks sitogenetik anormallikler tanımlanmıştır (1). Hamartom, lipoleiomyom, uterin angiomyolipom ve vasküler lipoleiomyom olarak literatürde adlandırmalar bulunmaktadır (1,2).

Burada 47 yaşında vajinal kanama şikayeti ile gelen ve histerektomi materyalinde intramural yerleşimli angiolipoleiomyom tanısı alan olgu nadir görülmesi nedeniyle sunuldu.

OLGU:

Daha önce herhangi bir yakınması olmayan 47 yaşında 50 kilo ağırlığında virjin hasta 10 gün önce vajenden kitle sarkması şikayeti ile hastahanemize başvurdu. Yapılan fizik muayenede vajenden dışarı çıkmış 6-7 cm çapında kitle gözlendi. Pelvik ultrasonografide intramural yerleşimli 5-6 cm çapında kitle tespit edildi.

Operasyon sırasında gönderilen histerektomi materyalinde makroskopik olarak intramural yerleşimli 6 cm çapında sarı-açık kahverenginde, fibriller görünüm içermeyen nodül yapısı ile alt uterin segmenten köken alan 7x4x3 cm ölçülerinde polip yapısı izlendi. Myom ve endometrial polip olarak bildirildi.

Kalıcı kesitlerde myom nodülünde dejenere düz kas lifleri yanı sıra yağ doku yuvalanmaları ve değişen çaplardada vasküler yapıların varlığı gözlendi (resim1-2). Tümör hücreleri immünhistokimyasal olarak SMA pozitif , desmin pozitif, S100 pozitif, kaldesmon fokal pozitif, CD10 negatif ve HMB45 negatiftir (resim3-4).

SONUÇ:

Angiolipoleiomiyom insidansı, tüm benign uterus tümörlerinin %0.06'sıdır. Renal angiomyolipoma yakın histolojik özellikler içermektedir. Ancak tuberoskleroz ile birlikteliğinin pek olmaması ve HMB45 nagatifliği ile renal angiomyolipomdan ayrılır. Karışıklık olmasın diye uterin angiolipoleiomyom terimi tercih edilmektedir.

Ayırıcı tanıda dejenere myom, teratom ve sarkom ele alınmalıdır. Yağ doku adaları , vasküler yapılar ve düz kas dokusunun görülmesi ile tanı alır. Bu üç komponentin yüzdeleri hakkında herhangi bir kriter bulunmamaktadır. Bütün hücreler çoğunlukla benign özellikler sergilemekte ve nadir mitoz gözlenmektedir. Literatürde bazı olgularda düz kas komponentinde atipi, mitoz ve pleomorfik dev hücre tanımlanmaktadır. Histerektomi tedavi yöntemidir.

Kaynaklar:

  1. Chibisheva V, Antovska V, Trajanova M, Dabeski D, Jovanovic R, Kijajova I. Vascular Lipoleiomyoma of the Uterus: an Unusual Case. Med Arch. 2016 Dec; 70(6): 473-6. doi: 10.5455/medarh.2016.70.473-476.

  2. Ren R, Wu HH. Pathologic Quiz Case A 40-Year-Old Woman With an Unusual Uterine Tumor. Arch Pathol Lab Med 2004 Feb;128: 31-32.

Anahtar Kelimeler : uterus, angiolipoleiomyom, benign