Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS280 - NADİR LOKALİZASYONLU BİR HETEROTOPİK GASTRİK MUKOZA OLGUSU
Gastrointestinal Patoloji
Kübra Ekşi1, Reyhan Tansel1, Merve Yaşaran Benk1, Pınar Celepli1, Sema Hücümenoğlu1
1Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Bölümü
 

Giriş
Heterotopik gastrik mukoza genelde klinik olarak bulgu vermeyen benign lezyondur. Genellikle insidental olarak tanı konulan bu lezyonun insidansı muhtemelen raporlanandan daha yüksek olmakla birlikte %2 civarındadır. Erişkin populasyonda daha sık görülür. Gastrik mukozanın konjenital kalıntıları gastrointestinal sistemin herhangi bir yerinde (özofagus, duodenum, ince bağırsak ve meckel divertikülü gibi) görülebilir. Bulbusta yerleşimi nadirdir. Bulbus yerleşimli heterotopik gastrik mukoza genellikle 1 cm’den küçük, multıple, mukozal nodüller şeklinde ve ön duvar yerleşimlidir.

Olgu

62 yaşında kadın hasta dispeptik şikayetlerle hastanemize başvuruyor. Yapılan endoskopik muayenede antrumda erozyonlar izlenmiştir. Bulbus hiperemik ve ödemli olup ön yüzünde 7-8 mm çapında polip görülmüştür. Kliniğimize gönderilen biyopsilerin incelenmesinde antrumda foveolar hiperplazi ve rejenerasyonla karakterli kronik gastrit izlenmiştir. Bulbusa ait kesitlerin incelenmesinde; küçük bir alanda duodenuma ait villus yapıları ile devamlılık gösteren tüm yüzeyin foveolar epitel ile döşeli olduğu lamina propriada iyi organize olmuş paryetal ve esas hücrelerle döşeli oksintik mukozaya ait bez yapıları izlenmiştir. Mevcut bulgular eşliğinde olguya bulbusta heterotopik gastrik mukoza tanısı verilmiştir.

Sonuç

Duodenal poliplerin %33’ü hiperplastik polipler, %17’si hamartomatöz polipler ve %8’i heterotopik gastrik mukoza polipleridir. Heterotopik gastrik mukoza poliplerinin nadir bir kısmı bulbusta görülür. Heterotopik gastrik mukoza poliplerinin ayırıcı tanısında gastrik metaplaziler akla gelmelidir.Oksintik mukoza bulunmaması ve duodenit bulgularının olmasıyla metaplaziler heterotopik gastrik mukozadan ayırt edilir.

Anahtar Kelimeler : Bulbus, Heterotopik gastrik mukoza