Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS305 - MEME KANSERİ'NDE C-ERBB-2'NİN İMMÜNOHİSTOKİMYASAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNDE MEYDANA ÇIKAN ZORLUKLAR VE TUZAKLAR
Meme Patolojisi
Elif Acar1, Feriha Pınar Uyar Göçün1, Güldal Esendağlı-yılmaz1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
 

Meme kanseri sık görülen ve eğer tedavi edilmezse, öldürücü bir kanserdir. Bireysel tedavi yöntemleri ile ilgili iyileştirmeler, prognoz ve hastalıksız sağ kalımda büyük rol oynamaktadır. C-erbB-2 ekspresyonu meme kanseri tedavisini doğrudan etkilerken, bu özellik birçok laboratuvarda rutin olarak immünohistokimyasal yöntemle değerlendirilir. Bununla birlikte, c-erbB-2'nin immünohistokimyasal değerlendirmesinde; kullanılan c-erbB-2 klonları, gözlemciler arasındaki değişkenlikler ve tümörün bazı morfolojik özellikleri ile ilgili çeşitli zorluklar ve tuzaklar bulunur. Bu çalışma, sık kullanılan iki c-erbB-2 klonu olan CB11 ve 4B5 arasındaki farkları araştırmak üzere belirlenmiştir. Gazi Üniversitesi'nde 218 meme kanseri olgusunun c-erbB-2 skoru, 18 aylık dönem boyunca geriye dönük olarak incelendi. Sonuç olarak, 4B5'e kıyasla klon-CB11 ile çok daha fazla 2+ skor olduğu belirlendi. Gümüş bazlı in situ hibridizasyon tekniği kullanılarak, klon-CB11 ile skor 2+ olan vakaların % 30'unda, klon-4B5 ile skor 2+ olan vakaların % 48'inde HER2 gen amplifikasyonu saptandı. Dolayısıyla, meme kanserinde c-erbB-2 değerlendirmesi açısından, klon-4B5 klon-CB11'den daha güvenilirdir. Ayrıca zaman alıcı ve daha yüksek maliyetli in situ hibridizasyon testlerinin sayısının azaltılmasını sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler : meme kanseri, c-erb b2, 4B5, CB11