Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS376 - MEMEDE NODÜLER FASİİTİS; OLGU SUNUMU
Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi
Muzaffer İlkay Tosun1, Cumhur Selçuk Topal1, Müberra Seğmen Yılmaz1, Şenay Çetin1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 

Giriş

Noduler fasiitis genellikle genç erişkinlerde subkutan yerleşimli hızlı büyüyen kitleler olarak görülen lezyonlardır. En sık ekstremite, göğüs, sırt gibi lokalizasyonlarda karşımıza çıkar ve artmış selülerite ve mitotik figür nedeni ile sarkom tanısı alabilir.

Olgu

39 yaşında kadın hasta, hastanemiz Genel Cerrahi Kliniği' ne mastodini şikayeti ile başvurmuş, yapılan ultrasonografide sol memede 12 mm çapında düzensiz sınırlı kitlesel lezyon saptanmıştır. Yapılan Tru-cut biyopside fibroepitelyal neoplazm tanısı alıp kitle eksizyonu uygulanmıştır. Histolojik kesitlerde miksoid bir stroma içerisinde stroriform paternde fibroblastik prolferasyon, zeminde kronik inflamatuar hücreler ve eşlik eden mikrohemoraji alanları dikkat çekmiştir.Yapılan immunhistokimyasal incelemede Smooth Muscle Actin ( SMA ) pozitifliği fibroblastik kökeni destekler nitelikte idi. Olgu morfolojik ve immunhistokimyasal bulgular ışığında miksoid mezenkimal neoplazm/ nodüler fasiitis lehine yorumlanmıştır.

Sonuç

Nodüler fasiitis tipik olarak hızlı büyüme öyküsü olan ve ekstremite , gövde yerleşimini seven bir antite olarak bilinmekle birlikte literatürde nadir olarak bildirilmiş meme lokalizasyonlu olgularda meme karsinomları ile ayırıcı tanıya girebilmektedir. Bu nedenle tarafımızca sunuma değer bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler : Noduler fasiitis, meme