Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS407 - NAZAL KİTLE İLE KENDİNİ GÖSTEREN HİPOFİZ MAKROADENOMU ?PROLAKTİNOMA? OLGUSU
Nöropatoloji
Funda Canaz1, Evrim Yılmaz1, Mustafa Fuat Açıkalın1, Büşra Hayit1, Ercan Kaya2
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
 

GİRİŞ: Hipofiz makradenomları nadir görülen intrakranial tümörlerdir. Bu tümörlerin çapı 10 mm’nin üzerinde olup farklı klinik tablolarla ortaya çıkabilir. Bazı olgularda sella tursikayı aşarak internal karotid ve kavernöz sinüs gibi komşu yapılara invazyon gösterebilir. Nadiren sfenoid sinüs ve nazofarinkse ilerleyebilir. Burada, nazal kitle şeklinde ortaya çıkan ve biyopsi sonrası hipofiz makroadenomu (prolaktinoma) tanısı alan bir olgunun klinikopatolojik özellikleri ve ayırıcı tanısı literatür bilgileri eşliğinde tartışılmıştır.

OLGU: Kırk beş yaşında kadın hasta burun tıkanıklığı, nefes darlığı ve horlama şikayetleriyle dış merkeze başvurmuştur. Dış merkezden nazal polip ön tanılarıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kulak Burun Boğaz polikliniğine gelen hastanın fizik muayenesinde sağ nazal pasajı tamamen dolduran polipoid kitle görülmüştür. Paranazal MR incelemesinde sağ nazal konkadan kafa tabanı düzeyine doğru uzanım gösteren, superiorda üçüncü ventriküle dek devam eden, bilateral kavernöz sinüsü saran kitlesel lezyon tariflenmiştir. Hastanın sağ nazal pasajdan alınan biyopsisinin histopatolojik incelemesinde granüler ve eozinofilik sitoplazmalı, oval-yuvarlak nüveli poligonal hücrelerin ada yapıları oluşturduğu tümöral lezyon izlenmiştir. Bu adaların çevresinde ince vasküler ağ gözlenmiştir. Tümörde birkaç alanda psödorozet formasyonu dikkati çekmiştir. İmmünohistokimyasal boyamalarda tümöral hücreler sinaptofizin, kromogranin, CD56 ve prolaktin pozitiftir. Keratin, CK7, CD99, FLI-1, aktin, HMB-45, inhibin, nörofilament ve tirozinaz negatiftir. S100 ile tümör hücrelerinin periferinde sustentaküler hücre boyanma paterni izlenmemiştir. Histopatolojik ve immünohistokimyasal bulgularla hipofiz makroadenomu(prolaktinoma) tanısı verilmiştir. Hastanın biyopsi sonrası yapılan incelemesinde serum prolaktin düzeyi 470 ng/ml’nin üzerinde olarak saptanmıştır.

SONUÇ: Hipofiz makroadenomları farklı lokalizasyonlarda olduklarında tanısal güçlüğe neden olabilmektedir. Bu lezyonların ayırıcı tanısında nöroendokrin tümörler, olfaktor nöroblastom ve paragangliomalar akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler : hipofiz, makroadenom, nazal kavite