Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS447 - TÜKRÜK BEZİ İNCE İĞNE ASPİRASYONUNDA MÜSİNÖZ KİSTADENOM
Sitopatoloji
Canan Sadullahoğlu1, Faruk Güleç1, Şenay Yıldırım1, Hülya Tosun Yıldırım1, Bülent Çekiç2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği
 

Giriş

Kistadenom nadir görülen benign tükrük bezi tümörüdür. Tükrük bezi lezyonlarını tanımlamak için günlük pratikte sıklıkla ince iğne aspirasyon yöntemi uygulanır. Fakat tükrük bezi tümörlerinin örtüşen sitomorfolojik görünümlerinden dolayı tanı koymak zor olabilir.

Olgu

Bir yıldır sağ kulak arkasında şişlik yakınması olan 48 yaşındaki kadın hastanın USG’unda parotis bezi posterior komşuluğunda yaklaşık 3 cm çapında lobüle kontürlü enfekte kist ile uyumlu olabilecek hipoekoik lezyon izlendi. Sıvı bazlı sitoloji yöntemi uygulanan ince iğne aspirasyon sitolojisinde seyrek histiosit ve az sayıda hafif nükleer kontur düzensizliğine sahip oval/yuvarlak nükleuslu geniş vakuolize sitoplazmalı bahçe çiti ve bal peteği düzenlenim gösteren hücre grubu izlendi. Ayırıcı tanıya giren benign ve düşük dereceli tükrük bezi lezyonları açsından olgunun klinik ve radyolojik olarak değerlendirilmesi önerildi. Parotidektomi materyalinin histolojik kesitlerinde multiloküle iç yüzü müsinöz hücre ile döşeli fibroz bağ dokusu ile çevrilmiş kistik yapılar izlendi.

Sonuç

Kistadenom, genellikle parotiste izlenen yavaş büyüyen ağrısız lezyonlardır. Kadınlarda daha sık olup yaşamın 5. ve 6. dekatında izlenir. Miskopik olarak kist içini çoğunlukla papiller yapılar oluşturan onkositik hücrelerden oluşur fakat bazen musinöz hücrelerde izlenir. Sitomorfolojik özellikleri warthin tümörü, düşük dereceli mukoepidermoid karsinom ve asiner hücreli karsinomun papiller kistik varyantı ile benzerlik gösteren nadir olguyu sunmaya değer bulduk.

Anahtar Kelimeler : Müsinöz kistadenom, Warthin tümörü, Düşük dereceli mukoepidermoid karsinom