Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS475 - PROSTATTA KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ / KÜÇÜK LENFOSİTİK LENFOMA İNFİLTRASYONU
Üropatoloji
Hasan Gökçe1, Tuğba Biri1, Emine Şamdancı1, Ali Güneş2
1İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Malatya
2İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Üroloji Anabilim Dalı, Malatya
 

Giriş

Kronik lenfositik lösemi / küçük lenfositik lenfoma (KLL) periferik kan, kemik iliği ve lenf nodlarını tutan, monomorfik küçük yuvarlak lenfositlerden oluşan B hücreli bir neoplazidir. En sık tutulan visseral organlar dalak ve karaciğerdir. Ancak prostat nadir de olsa ekstranodal tutulum yerlerindendir.

Olgu

Sekiz yıldır KLL tanısı ile takip edilen 87 yaşında erkek hasta, idrar yapmada zorluk ve yanma şikayetiyle üroloji servisine yatırılmıştır. Hormon tetkiklerinde tPSA: 7.59, fPSA: 1.78 olan hastaya prostat karsinomu ön tanısıyla transüretral rezeksiyon (TUR) yapılmıştır. 15 gram ağırlığındaki TUR materyalinin tamamı 7 kaset olarak takibe alınmıştır. Mikroskobik incelemede fibrömuskuler stroma içerisinde bir kısmı hiperplazik, bir kısmı atrofik görünümde prostat asinusları ile duktus yapıları görülmüştür. Ayrıca stroma içerisinde yer yer kümelenmeler oluşturan, monoton görünümlü, hafif irileşmiş çekirdeklere sahip lenfoid hücre infiltrasyonu alanları izlenmiştir. Yapılan immunohistokimyasal boyamada bu hücreler CD5, CD20, CD23, CD43, Bcl-2 ile pozitif reaksiyon vermiştir; CD3, Bcl-6 negatiftir. Olgu KLL infiltrasyonu ile uyumlu olarak raporlanmıştır.

Sonuç

Non- Hodgkin lenfomaların yaklaşık %30 u ekstranodal tutulum göstermektedir. Prostat nadir de olsa bu ekstranodal tutulum alanlarından birisidir. Bu hastaların yaş ortalaması genellikle 60 yaş üstüdür. Lösemik infiltrasyon da prostatik hiperplazi varlığında akut üriner semptomlara neden olmaktadır. Hastamızın benign prostat hiperplazisi ve prostat karsinomu ile aynı yaş grubunda olması ve benzer semptomlar göstermesi nedeniyle klinik ayırımı neredeyse imkansızdır. Bu nedenle TUR materyalinde monoton görünümlü lenfoid hücre infiltrasyonu saptanan hastalarda, sadece prostatizme yol açan prostat hastalıklarına eşlik eden bir kronik prostatit düşünülmemeli, prostatta da olsa olası bir hematolenfoid malignite infiltrasyonu olabileceği akla getirilmelidir.

Anahtar Kelimeler : Prostat, transüretral rezeksiyon, lösemi/lenfoma.