Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS485 - RENAL TUBÜLOKİSTİK KARSİNOM: BİR OLGU
Üropatoloji
Asuman Kilitci1, Ayhan Karabulut2
1Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Kırşehir
2Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kırşehir
 

Giriş

Tubülokistik karsinom (TK) nadir, genellikle küçük boyutlarda olmasıyla asemptomatik seyreden, insidental saptanan, nadiren metastaz yapan, çoğunlukla erkeklerde ve ortalama 60 yaşındaki bireylerde görülen bir böbrek tümörüdür. Tümör iyi sınırlı, kapsülsüz, çok sayıda değişken boyutta kistten oluşan süngerimsi bir görünümdedir. Mikroskobisinde tübüller, hobnail hücrelerle dizili kistler ve ince fibrotik stroma izlenir. TK yakın zamanda tanımlanmış olup, Dünya Sağlık Örgütünün 2004 genitoüriner tümörlerin sınıflamasında bulunmamaktadır. 2010 yılında Amerikan Kanser Ortak Komitesince ayrı bir antite olarak tanınmıştır. Moleküler düzeyde ve immünohistokimyasal olarak (Vimentin, p53, AMACR ekspresyonu ile) toplayıcı kanal karsinomundan ayrı bir tümör olduğu gösterilmiştir.

Olgu

62 yaşında erkek hasta sol renal kolik şikayetleri nedeniyle araştırılırken BT görüntülemede sağ böbrekte kitle tespit edildi. Renal hücreli karsinom öntanısıyla parsiyel nefrektomi uygulandı. En geniş çapı 4 cm olan eksizyon materyali kesildiğinde 3,5x3 cm’lik dış yüzü lobüle, kesit yüzü süngerimsi , kistik alanlar içeren lezyon gözlendi. Mikroskobik incelemede böbrek parankiminden iyi bir sınırla ayrılmış, tübüller ve ince fibrovasküler septalı kistlerden oluşan tümöral gelişim izlendi. Kistik yapıları döşeyen hücreler küboidal veya kolumnar olup belirgin nükleoluslu, iri nükleuslu, eozinofilik stoplazmalı yer yer hobnail görünümündeydi. Nekroz, hemoraji yoktu. Tümör derecesi düşüktü. Mitoz çok nadirdi. Cerrahi sınırlar negatifti. İmmünohistokimyasal çalışmada tümör hücreleri CK19, CD10, AMACR ve Vimentin ile pozitif; CK7 ile fokal pozitifti. Ki-67 proliferatif indeksi çok düşüktü. Olguya Tubülokistik karsinom tanısı verildi.

Sonuç

TK Renal hücreli karsinomdan ayrı olarak gruplandırılmış, biyolojisi tam olarak anlaşılamamış nadir bir böbrek tümörüdür. Ayırıcı tanısında multiloküler kistik renal hücreli karsinom, kistik nefroma, kistik onkositoma düşünülmeli, doğru tanı için uygun immünohistokimyasal panel yapılmalıdır. Tümörün klinik ve patolojik olarak eksik yönleri nedeniyle olgular yakından takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler : tubülokistik karsinom, böbrek