Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS040 - ENDOMETRİAL POLİP KOMŞULUĞUNDA GELİŞEN BERRAK HÜCRELİ ENDOMETRİAL KARSİNOM
Jinekopatoloji
Emre Işık1, Fatih Kula1, Esin Kaymaz1, Şükrü Oğuz Özdamar1, Mehmet İbrahim Harma2
1Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Zonguldak;
2Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Zonguldak
 

Giriş

Berrak hücreli karsinom, endometrial karsinomun çok sık görülmeyen histolojik alt tiplerinden biridir. Sıklıkla postmenopozal kadınlarda, endometrioid karsinoma göre daha ileri yaşlarda karşımıza çıkar. Özellikle postmenopozal kadınlarda endometrial poliplerin, endometrial karsinom ile ilişkisi bilinen bir durumdur. Endometrial polip komşuluğunda gelişen fakat polip ile ilişkisi saptanmayan bir berrak hücreli endometrial karsinom olgusu sunulmaktadır.

Olgu

59 yaşında postmenopozal kanama şikayeti ile başvuran kadın hastanın küretaj materyalinde ''atipik hiperplazi'' saptanması üzerine total abdominal histerektomi ve bilateral salpingoooferektomi operasyonu gerçekleştirilmiştir. Makroskopik incelemede uterin kavitede, protrüde görünümde, 5.5x5x2.5 cm ölçülerinde, frajil özellikte tümöral gelişim ve hemen komşuluğunda 5x3.5x1 cm ölçülerinde bir polip yapısı izlenmiştir. Polip yapısının mikroskopik incelenmesinde, fibröz stroma içerisinde kalın duvarlı kan damarları ve atipi içermeyen atrofik glandlar gözlenmiştir. Polip komşuluğundaki tümöral lezyon ise papiller, solid ve tubuler büyüme paterni oluşturan berrak sitoplazmalı, yuvarlak/oval nükleuslu neoplastik hücrelerden oluşmaktadır. İmmünohistokimyasal incelemede sitokeratin7 ve CA-125 için fokal, sitokeratin 8/18 ve 19 için diffüz pozitivite izlendi. Vimentin, sitokeratin5/6, p53 ve mCEA için immün reaksiyon saptanmadı. Bu bulgular ile tümöre berrak hücreli endometrial karsinom tanısı konmuştur.

Sonuç

Endometrial polip ile berrak hücreli adenokarsinom ilişkisi nadir olarak görülen bir durumdur. Bildirilen olgularda, polip içerisinde endometrial adenokarsinomun öncül lezyonu olan endometrial intraepitelyal karsinom alanları saptanabilir. Olgumuzda bu iki lezyon birbirine mikroskopik ve makroskopik olarak oldukça yakın olduğu halde aralarında bir ilişki belirlenememiştir.

Anahtar Kelimeler : Endometrial karsinom, berrak hücreli varyant, endometrial polip