Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS494 - TUBÜLOKİSTİK RENAL HÜCRELİ KARSİNOM OLGU SUNUMU
Üropatoloji
Cumhur Selçuk Topal1, M.ilkay Tosun1, Gözde Kır2
1T.c Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2T.c İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 

GİRİŞ

Renal hücreli karsinomların alt tiplendirmesi gün geçtikçe tedavi ve prognoz açısından klinik olarak önem kazanmaktadır. Uluslarası Ürolojik Patoloji Çalışma Grubu Topluluğu(ISUP) 2013 yılında Vancouver sınıflamasında 5 yeni antite tanımlamıştır. Bu antitelerden biri olan tubulokistik renal hücreli karsinomlar tüm renal hücreli karsinomların %1'den azını oluşturmaktadır.

OLGU

Hastanemiz Üroloji Kliniğine sol yan ağrısı ile başvuran 54 yaşındaki kadın hastanın çekilen MR incelemesinde sol böbrek üst polde 49 mm çapında T1 ağırlıklı incelemede hiperintens içerisinde hipointens septalar içeren kitlesel lezyon saptanması üzerine radikal nefrektomi uygulanmıştır. Histolojik incelemede yer yer fibröz septalarla ayrılan dilate tubüller, kist ve papiller yapılar oluşturan tümöral lezyon izlenmiştir. Tubül, kist ve papiller yapıları tek sıralı kuboidal, kolumnar ve hobnail görünümde yoğun eozinofilik bazıları amfofilik görünümde iri nükleuslu belirgin nükleollü hücreler döşemektedir. Immunohistokimyasal incelemede tümör hücreleri CD10(+), AMACR(+). CK19(+) pozitiftir. Bu morfolojik bulgularla olguya tubülokistik renal hücreli karsinom tanısı verilmiştir.

SONUÇ

Son zamanlarda tanımlanan tubülokistik renal hücreli karsinom olgusunu nadir görülmesi nedeni ile literatür eşliğinde sunmaya değer bulduk.

Anahtar Kelimeler : Tubulokistik renal hücreli karsinom