Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS535 - PEDİATRİK KUTANÖZ B HÜCRELİ LENFOBLASTİK LENFOMA: BİR OLGU SUNUMU
Hematopatoloji
Gülçiçek Ayrancı1, Cumhur Selçuk Topal1, Itır Ebru Zemheri1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eah, Patoloji Bölümü
 

Giriş

Lenfoblastik Lenfomalar nadir görülen malign bir neoplazm olup daha çok çocuklarda ve adölesanlarda mediastinal tutum ile prezente olmaktadır. Primer Kutanöz B Hücreli Lenfoblastik Lenfoma ise tanı anında ekstrakutanöz tutulum olmaksızın derinin lenfoblastik hücreler ile infiltrasyonudur.

Olgu

12 yaşında kız hasta son 2 ay içinde saçlı deride sivilce benzeri yumuşak lezyon ile hastanemize başvurdu. Bölümüze epidermal kist ön tanısı ile gönderilen lezyonun mikroskopisinde, epidermisten temiz bir zon ile ayrılan, tüm dermisi dolduran, subkutan yağlı dokuyu ve çizgili kası infiltre eden, diffüz lenfoid proliferasyon izlenmiştir. Bu neoplastik lenfoid hücreler orta çapta yuvarlak irregüler nükleuslu olup yer yer kromatin kabalaşmaları göstermektedir. İmmunohistokimyasal olarak bu hücreler CD20 zayıf pozitif, CD19 kuvvetli pozitif, PAX-5 pozitif, Bcl-2 pozitif, TdT pozitif, Bcl-6 negatif, siklin D1 negatiftir. Bu bulgular ile B hücreli Lenfoblastik Lenfoma tanısı verilmiştir. Dış merkezde yapılan kemik iliği ve lenf nodu biyopsilerinde ve taramalarda tutulum saptanmamıştır.

Sonuç

B hücreli Lenfoblastik Lenfomanın salt deri tutulumu nadir bir antitedir. Özellikle klinik olarak, epidermal kist gibi benign durumlara kanaat getirilmeden kitlenin natürü ve mobil olup olmadığı incelenmelidir. Mikroskopide monoton dermal lenfoid infiltrasyonda bu nadir antite akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler : Kutanöz lenfoma, lenfoblastik lenfoma, TdT, pediatrik