Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS571 - PANKREASIN LİTERATÜRDE BİR ÖRNEĞİ OLAN ÇOK NADİR BİR TÜMÖRÜ: ?RABDOİD FENOTİP BULUNDURAN ADENOSKUAMÖZ KARSİNOM?
Hepatobilier ve Pankreas Patoloji
Aysu Sadioğlu1, Özgür Ekinci1, Gülen Akyol1, Ayşe Dursun1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
 

GİRİŞ: Adenoskuamöz karsinom pankreas karsinomları arasında %0,38-10 oranında görülür. Duktal adenokarsinomlarda fokal olarak skuamöz diferansiyasyon olabileceği için adenoskuamöz karsinomlarda skuamöz bileşen oranının %30’un üzerinde olması gerekir. Rabdoid fenotip, eksantrik nükleus, belirgin nükleol ve eozinofilik sitoplazma bulunduran geniş poligonal hücreler ile karakterlidir.

OLGU: Yetmiş yaşında erkek hasta sarılık, akolik gayta, kaşıntı, iştahsızlık, çay renginde idrar ve son 20 günde 5 kg ağırlık kaybı şikayetleri ile bir dış merkeze başvuruyor. Merkezimize başvuduğunda üst batın USG’de intrahepatik safra yollarının dilate olduğu ve ERCP ile ampullanın tümör ile infiltre olduğu izleniyor. Whipple ameliyatı uygulanıyor. Makroskopik olarak ampuller bölgede, submukozal yerleşimli, sert sarı-kirli beyaz renkte, nispeten iyi sınırlı, yer yer demet/örgü patterni oluşturan kesit yüzüne sahip ve 2x1,8x1,5 cm boyutlarında tümör izleniyor. Kesitlerde rabdoid fenotip gösteren adenoskuamöz karsinom gözleniyor. İmmünhistokimyasal çalışmalarda tümör hücrelerinde keratin 5/6 ile dağınık ancak pek çok odakta pozitiflik saptanıyor. Pankeratin, keratin7 ve vimentin yaygın pozitif bulunuyor. Histokimyasal çalışmalarda AB/PAS ile odaksal müsin üretimi saptanıyor.

SONUÇ: Adenoskuamöz karsinom nadir görülen bir ekzokrin pankreas karsinomudur. Literatürde “rabdoid özellik gösteren adenoskuamöz karsinom” tanılı sadece bir olgu vardır. Ayırıcı tanıda, çok nadir olsa da, göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler : pankreas, rabdoid, adenoskuamöz karsinom