Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS052 - SPİNAL İNTRADURAL METASTAZ YAPAN ENDOMETRİUM KARSİNOMU
Jinekopatoloji
Seçil Hasdemir1, Fatma Öz Atalay1, Şahsine Tolunay1, Şeref Doğan2
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
 

Giriş

Endometrium karsinomu en sık görülen jinekolojik malignitedir. Bunların yaklaşık %70-80’i endometrioid tiptir. Bu tümörler genellikle lenf nodları, karaciğer ve akciğer metastazı yaparken, kemik ve santral sinir sistemi metastazı oldukça nadirdir. Burada L3-4 seviyesi intradural metastaz yapan endometrioid karsinom vakası sunulmuştur.

Olgu

Postmenapozol kanama şikayeti ile başvuran 54 yaşındakı hastaya dış merkezede Total Abdominal Histerektomi+Bilatarel Salpingoooferektomi+Bilateral Pelvik ve Paraaortik Lenf Nodu Diseksiyonu uygulanmıştır. Bölümümüze konsülte edilen olgu Endometrioid Karsinom, Grade 1 olarak raporlanmıştır. Tümör boyutu 6x6cm olarak belirtilmiştir. Myometrial invazyon yarıdan fazla olup, yaygın lenfovasküler invazyon mevcuttur. Endoservikal kanal tutulumu olmayan tümörde lenf nodülü metastazı yoktur. Bilateral over ve tuba uterina normal histolojik görünümdedir. Ameliyat sonrası brakiterapi uygulanan hastada bel ağrısı, şiddetli sağ bacak ağrısı ve düşük ayak saptanması üzerine lomber MR çekilmiştir. L3-4 düzeyinde intradural yerleşimli, belirgin kontrast tutmayan, kauda liflerine belirgin bası oluşturan intradural kitle izlenmiş ve eksize edilmiştir. Mikroskopik incelemede stratifiye kolumnar epitelle döşeli glandüler ve villoglandüler yapılardan oluşan tümör mevcuttur. İmmunohistokimyasal incelemede tümör hücrelerinde PAX-8, ER ve PR ile yaygın kuvvetli pozitiflik; CK7, PANCK ve Vimentin ile pozitiflik izlendi. P16 negatif olup P53 ile wild tipte boyanma görüldü. Endometrioid karsinomdan başka bilinen bir primer malignitesi olmayan olgu ‘endometrioid karsinomun dura metastazı’ olarak değerlendirilmiştir. Hastanın takip ve tedavisi devam etmektedir.

Sonuç

Grade 1 endometrioid karsinomlar tanı anında genelilkle uterusa sınırlıdır ve iyi prognoza sahiptir. Ancak bu olguda olduğu gibi dura metastazı yapabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Her ne kadar bu metastazlar nadir görülse de ilk olarak kemik ve santral sinir sistemi metastazı ile tanı alan endometrium kanseri olguları bildirilmiştir.

Anahtar Kelimeler : endometrioid karsinom, dura metastazı