Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
TÜKRÜK BEZİ KANAL KARSİNOMLARININ SİTOMORFOLOJİK VE HİSTOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ (2 VAKA)
Fatma Aksoy Khurami1, Tuğba Taşkın Türkmenoğlu1, Nimet Öge Köklü1, Ünsal Han1
1Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü

Özet

Giriş

Tükrük bezi kanal karsinomu genellikle orta yaş erkeklerde izlenmekte olup oldukça agresif seyre sahiptir. Olguların çoğu parotis bezinde az bir kısmı ise intraoral minör tükrük bezlerinde görülmektedir. Lenf nodu ve uzak organ metastazları sıktır. Tümör boyutu ve metastaz varlığı önemli prognostik parametrelerdir.

Olgu sunumu:

Olgu 1: 71 yaş erkek hastaya sol submandibuler bölgede kitle saptanması üzerine ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılmış olup, yaymalarda kümeler, tabakalar, solid adalar yapan pleomorfik büyük veziküler nükleuslu, geniş sitoplazmalı hücrelerden oluşan tümör izlenmiştir. Tümör hücrelerin çoğunda nükleol mevcut olup yer yer asiner benzeri düzenlenme dikkati çekmiştir. Mevcut bulgularla olgu malignite yönünden pozitif, ön planda adenokarsinom olarak raporlanmıştır. Sonrasında olguya submental kitle eksizyonu ve sol lateral lenf nodu disseksiyonu yapılmış olup mikroskobik incelemede geniş solid adalar oluşturan adaların merkezinde yer yer komedo nekroz izlenen iri pleomorfik nükleuslu geniş sitoplazmalı hücrelerden oluşan tümör izlenmiştir. Tümör hücreleri CK7, cerbB2, GCDFP15 ve AR ile yaygın kuvvetli pozitif boyanma göstermiştir. Mevcut bulgularla olgu tükrük bezi kanal karsinomu olarak raporlanmıştır. Toplamda 47 lenf nodunun 11’inde metastaz saptanmıştır.

Olgu 2: 57 yaş erkek hastada sol parotis bezinde 5 cm çapta kistik nekrotik alanlar içeren kitle saptanmıştır. Yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisinde gevşek kümeler oluşturan, belirgin pleomorfizm gösteren, iri nükleuslu, multiple makronükleol içeren atipik hücrelerden oluşan tümör izlenmiştir. Tümör hücrelerinde yer yer multinükleasyon ve mitoz dikkati çekmiştir. Olguda yüksek dereceli malign epitelyal tümör ön planda düşünülmüş olup, malign melanom ve sarkomatöz lezyonlar ekarte edilememiştir. Olguya sol total parotidektomi ve sol lateral lenf nodu disseksiyonu uygulanmıştır. Mikroskopik incelemede ilk olgu ile benzer morfolojiye sahip tümör dikkati çekmiş olup tümör hücrelerinde CK7 ve cerbB2 ile diffüz immünreaksiyon izlenmiştir. Toplam 58 lenf nodunun 8’inde metastaz saptanmıştır.

Sonuç

Tükrük bezi kanal karsinomlarında ince iğne aspirasyon biyopsisi bulguları az sayıda vaka grubunda tanımlanmıştır. Bu nedenle ince iğne aspirasyon biyopsisi mevcut olan iki olgu paylaşılmaya değer bulunmuştur.