Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
FRONTAL SİNÜSTE MENİNGİOM
Serdal Sadet Özcan1, Ebru Akay1, Fatoş Tekelioğlu1, Hatice Karaman1
1Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji

Özet

Giriş

Meningiom, meningotelyal hücrelerden oluşan bir neoplazmdır. Tüm meningiomların yaklaşık %3'ü sekonder olarak sinonazal kaviteyi tutar. Primer nazal ya da sinonazal meningiom nadirdir. Genç yaşta daha sıktır. En sık sfenoid sinüse yerleşir. Bazen nazal polip gibi görünür. Olgu sinonazal meningiom nadir görüldüğü için sunuldu.

Olgu

11 yaşında erkek hasta, ilk kez 5 yıl önce epilepsi ile çocuk hastalıkları polikliniğine başvurmuş. Daha sonra 2017 yılında baş ağrısı ve akut sinüzit nedeni ile kulak burun boğaz polikliniğine başvurmuştur. Yapılan paranazal sinüs BT incelemesinde frontal sinüs sağ yarısında aerasyon kaybı izlenmiş olup mukus retansiyon kisti açısından anlamlı olarak değerlendirilmiştir. Daha sonra hasta nefes almada sıkıntı şikayeti ile tekrar kliniğe başvurmuş, yapılan paranazal sinüs BT incelemesinde frontal kemikte defekt ve frontal lob içerisinde intraparankimal yer kaplayıcı oluşum saptanmıştır. Endoskopik olarak frontal sinüsten eksize edilen materyale yapılan hematoksilen/eozin kesitlerde girdapvari yapılar ve demet yapısı gösteren tümöral nitelikte doku parçaları görülmüştür. Psammom cismi az sayıda izlenmiştir. İmmunohistokimyasal çalışmalarda Vimentin ve EMA ile diffüz pozitif boyanma elde edildi. S100 ile boyanma izlenmedi. Olgu primer intrakranial meningiomun frontal sinüse lokal invazyonu olarak kabul edilmiştir.

Sonuç

Meningiomların yaklaşık %3'ü sekonder olarak sinonazal kaviteyi tutar. Primer nazal ya da sinonazal meningiom nadirdir (%0.1). Direk yayılım daha sıktır, meningiomların %20'si ekstrakranial yayılım gösterir. Tespit edilebilen intrakranial kitle var ise primer sinonazal meningiom tanısını vermekten kaçınmalıdır.