Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
PATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİM STANDARTLARI NASIL OLMALIDIR? ÖRNEKLERLE UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI BİLEŞENLERİ
Zeynep Sağnak Yılmaz1, Tarık Tihan2
1Şehitkamil Devlet Hastanesi Tıbbi Patoloji Bölümü, Gaziantep, Türkiye
2The University Of California San Francisco, Department Of Neuropathology, San Francisco, Usa

Özet

Amaç: Tıp eğitiminde olduğu gibi dünyada patoloji uzmanlık eğitiminde uygulamaya dayalı eğitim yöntemleri, dinamik ve yetkinliklerin sınanmasına dayanan değerlendirme ve total kalite yönetimsel yaklaşımlar gittikçe artarak uygulanmaktadır. Bu yeniliklerin amacı eğitimin etkinliğinin ve mezunların yetkinliğinin istenilen düzeye getirilmesidir. Bu yeniliklerden içinde önemli bir yer tutan konu patoloji uzmanlık eğitiminin standardizasyonudur. Çalışmamızda, patoloji uzmanlık eğitimi standardizasyonu için hangi koşulların gerektiğini ve dünyada ve ülkemizde hangi noktada olduğumuzu inceledik. Bu konuda temel amacımız patoloji uzmanlık eğitiminin her eğitim kurumunda benzer şekilde verilmesini sağlamaktır. Çalışanların görev ve sorumluluk tanımları, laboratuvar donanımı ve sayısı, eğitim müfredatı, değerlendirme ve standart programda olması gereken koşulların neler olduklarını araştırdık.

Gereç ve Yöntem: Patoloji uzmanlık eğitimi veren kurumların sahip olması gereken özellikleri bu konuda yapılmış yayınlardan ve halihazırda değişik ülkelerde var olan standart kılavuzlardan derlemeye çalıştık. Özellikle, ABD, Avustralya ve İngiltere’ deki uzmanlık eğitimi akreditasyon kurumlarının kullandığı program belgelerini inceledik. Sağlık Bakanlığı’nın ‘Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitim Yönetmeliği’ ile ülkemizde uyulması gerekli diğer yasal koşulları da hesaba katarak patoloji uzmanlık eğitim programlarının sahip olması gereken koşulları belirledik.

Bulgular: Patoloji uzmanlık eğitimi ile ligili tanımların (Uzmanlık Eğitim Programı, Eğitim Kurumu, Uzmanlık Öğrencisi) öncelikle belirlenmesi eğitim program standardizasyonunun ilk aşamasını oluşturdu. Program yöneticisinin, öğretim üyelerinin ve uzmanlık öğrencilerinin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi ikinci aşamada gerçekleşti. Daha sonra standart kılavuzlarda kullanılmış olan ana başlıkları değerlendirdik. Programlarda eğitimin gerçekleşmesine engel olabilecek sınırlamalar için çözümlerin bulunması saptayabildiğimiz önemli bileşkelerden biriydi. Standartlar içinde pek çok koşul farklı programlarda benzer biçimlerde irdelendi.

Sonuç

Patoloji uzmanlık eğitiminde belirli standartların oluşması ve bu standartların evrensel özellikte olması gerekmektedir. Ulusal koşulların bazı standartları etkilemesi söz konusu olsa dahi evrensel olan koşulların varlığı ve standardizasyonu sağlayacak yönerge ve yaptırımların gereği kaçınılmazdır. Bu çalışmada örnek olarak sunduğumuz program başlıkları bu konudaki çalışmalarda göz önüne alınmalıdır.