Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
MULTİPLE İNVAZİV MEME KARSİNOMUNDA ODAKLARIN MOLEKÜLER FENOTİP VE HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sibel Bektaş1, Özgecan Gündoğar1, Nilsen Erdoğan1, Merve Cin1, Zeki Öner2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Gaziosmanpaşa Taksim Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Gaziosmanpaşa Taksim Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi

Özet

Amaç: Meme tümörlerinde multifokalite aynı kadranda, multisentrisite ise farklı kadranlarda birden fazla tümör odağının varlığıdır. Odakları arasındaki moleküler farklılıkların klinik yansıması tam olarak anlaşılamamış olan multiple meme tümörlerinin klinik yönetiminde hala belirsizlik mevcuttur. Bu çalışmada multiple invaziv meme karsinomu olgularımızda her bir tümör odağının histopatolojik özellikleri ile hormon reseptörleri, cerb-B2 ve Ki-67 immün reaksiyonlarını karşılaştırmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 2010- 2017 yılları arasında mastektomi materyalleri taranarak multifokal ve multisentrik invaziv meme karsinomu olguları belirlendi. Bu olguların her bir tümör odağına immünohistokimyasal olarak östrojen, progesteron, cerb-B2 ve Ki-67 uygulandı. Her bir odağın histopatolojik özellikleri ve immun reaksiyonları aynı patolog tarafından yeniden değerlendirildi.

Bulgular: 306 mastektomi materyalinin 37’si (%12,1) multifokal/multisentrik meme karsinomu olarak belirlendi. 37 olgunun ortalama yaşı 51.78 (±12,495)’dir. 29’unda 2, 3’ünde 3, 3’ünde 4, 1’inde 5 ve 1’inde 6 adet tümör odağı saptandı. 32 (%86,5) olguda tümörler aynı histolojik tipe sahipken, 5 (%13,5) olguda odaklar arasında farklı histolojik tip izlendi. Olguların 32’sinde (%86,5) tümör odaklarında aynı histolojik derece, 5’inde (%13,5) ise farklı histolojik derece belirlendi. 15 (%40,5) olgunun tümör odaklarında lenfositik yanıt farklı derecelerde, 22 (%59,5) olguda ise aynı derecede idi. Olguların 25’inde (%67,6) lenf nodu metastazı izlenirken, 12’sinde (%32,4) gözlenmedi. Östrojen ve progesteron reseptörü 31 (%83,8) olguda pozitif, 4 (%10,8) olguda negatif olarak belirlendi, 2 (%5,4) olguda tümör odakları arasında immün reaksiyon farklılığı saptandı. Cerb-B2 ile olguların 10’unda (%27) tüm odaklarda skor 3 reaksiyon, 27’inde (%73) odaklar arasında değişen skor 0, 1 ve 2 reaksiyon izlendi. Ki67 ile odaklar arasında değişen oranlarda reaksiyon belirlendi.

Sonuç

Meme karsinomlarının klinik yönetiminde moleküler sınıflama ve hedefe yönelik tedavi yaklaşımı önem kazanmıştır. Multiple meme tümörlerinde odaklar arasında histopatolojik özellikler ve immün reaksiyonları farklılık gösterebilmektedir. Prognostik yol gösterici olması ve tedaviye katkısı açısından her odakta moleküler fenotip analizi yapılarak, patoloji raporlarında her odağın immün reaksiyon ve histopatolojik özelliklerinin belirtilmesi yararlı olacaktır.