Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
ENDOMETRİUMUN ANDİFFERANSİYE / DEDİFFERANSİYE KARSİNOMU; İKİ OLGU SUNUMU
Kenan Barış Bingül1, Gürdeniz Serin1, Necmettin Özdemir1, Levent Akman2, Coşan Terek2, Osman Zekioğlu1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı

Özet

Giriş

Endometriumun andifferansiye karsinomu herhangi bir differansiasyon göstermeyen, solid paternsiz büyüme gösteren ve yüksek dereceli endometroid adenokarsinomdan daha kötü prognoza sahip olan malign bir tümördür.

Differansiye endometroid adenokarsinom alanları ile birlikte izlenmesi durumunda dedifferansiye karsinom olarak adlandırılır.

Son yıllarda yapılan çalışmalarda yaklaşık olarak tüm endometrial karsinomların %9’luk bir kısmını oluşturduğu görülmüştür.

Olguların önemli bir kısmında DNA mismatch repair genlerinde kayıp olması nedeniyle andifferansiye karsinomların herediter non-polipozis kolorektal karsinom ya da Lynch sendromunu barındıran grup tümör ile ilişkili olabileceği öne sürülmüştür.

Olgu

Olgu 1: 84 yaş kadın hasta postmenopozal vajinal kanama şikâyeti ile kliniğe başvuran hastanın yapılan endometrial küretaj örneklemesinde derece III endometrial adenokarsinom alanları izlendi. Bu alanlarda ER %100, PR %20 oranında, E-caderin ve Sitokeratin 7 pozitif bulundu. Olgunun rezeksiyon materyali incelendiğinde 13cm çapında tam kat myometrium invazyonu (33mm/33mm) gösteren tümör izlendi. Tümör çoğu alanda derece III endometroid adenokarsinom alanları göstermekteyken bazı alanlarda pansitokeratin, ER ve PR ile negatif boyanan, fokal soluk kromogranin pozitifliği gösteren solid tümör alanları görüldü. Bu alanlar belirgin pleomorfizm gösteren, mitotik indeksi yüksek, paternsiz hücre kümelerinden oluşmaktaydı. Yapılan PET BT incelemesinde metastaz izlenmedi.

Olgu 2: 51 yaş kadın hasta multiple myomları sebebiyle yapılan histerektomi materyalinin incelenmesinde 12 adet myom nüvesi dışında istmus yerleşimli 12,5cm çapında bir tümör ve fundus yerleşimli 3cm çapında ikinci bir tümör izlendi. Fundus yerleşimli tümör yüzeyel yerleşimli (2mm/40mm) olup derece III endometroid adenokarsinom morfolojisindedir. İstmus yerleşimli tümör de 17mm/18mm invazyon göstermekteydi ve derece III endometroid adenokarsinom alanları yanında pleomorfik hücrelerden oluşan solid hücre tabakaları şekinde andifferansiye karsinom alanları izlendi. Yapılan immünohistokimyasal incelemede andifferansiye alanlarda Pansitokeratin,EMA, ER, PR negatif, CD56 fokal pozitif bulunmuştur.

Sunuç:

Andifferansiye/dedifferansiye karsinomlar histolojik ve immünohistokimyasal olarak endometroid adenokarsinom ve ayrıca sarkomlar, malign mikst Mülerian tümör ve rabdoid tümörlerden ayrımının yapılması gereken kötü prognozlu tümörlerdir. Fokal andifferansiye alanların saptanması ve konvansiyonel endometroid adenokarsinomdan ayrılması olguların doğru tedaviyi alması için gereklidir.