Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
AKRAL FİBROMİKSOMA: OLGU SUNUMU
Mürüvvet Akçay Çelik1, Havva Erdem1, Nurten Haktanır2, Zeynep Doğangüzel1
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı
2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı

Özet

Giriş

Akral Fibromiksoma; benign, yavaş büyüyen, soliter yumuşak doku neoplazmıdır.Genelde el ve ayak parmaklarında ortaya çıkan nadir bir klinik oluşumdur.Bu tümörler genellikle tırnak yatağının altında ürer. Çoğu kez damardan zengindir.

Olgu

54 yaşında erkek hastada; sağ el 5.parmakta yaklaşık 8-9 yıldan beri varolan iki lobullü kitle lezyonu mevcutmuş.Kitle son 1 yıldır hızla büyüme göstermiş.

Hastanemizde yapılan yüzeyel doku ultrasonografik incelemede; cilt altı yerleşimli, 5.parmak fleksör tendonu ile yakın komşuluk gösteren, 24x11mm boyutlarında, hipo-izoekoik heterojen karakterde, keskin sınırlı, belirgin vaskülarizasyon göstermeyen, solid lezyon izlenmiştir.Eksizyonel biyopsi olan hastanın spesmeni patoloji bölümümüze gönderilmiştir.

Makroskopik incelemede; 2.2x1x0.8cm boyutlu, krem renkli miksoid görünümlü doku örneği görülmüştür.Mikroskopik incelemede; lezyon orta derecede hücresel olup, çok sayıda ince damar içeren miksoid stroma içinde iğsi fibroblastik hücreler içermektedir.

Yapılan immünohistokimyasal çalışmada; EMA pozitif, S100 ve GFAP negatif sonuç vermiştir, Ki 67 ile %1 oranda boyanma saptanmıştır. Histokimyasal çalışmada Alcian Blue müsinöz alanlarda pozitif, Trikrom fibröz dokuda pozitif boyanma göstermiştir.

Olgu, Kutanöz Fibromiksoma olarak rapor edilmiştir.

Sonuç

Benign yumuşak doku tümörleri klinik olarak sık izlenmektedir. Bu neoplazmlar ayak veya el parmaklarında izlendiğinde nadir görülen Akral fibromiksoma ayırıcı tanıda akla gelmelidir. Olgu, nadir miksoid neoplazmlardan biri olduğundan sunulmaya değer görülmüştür.