Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
SOLİTER FİBRÖZ TÜMÖR OLGUSU
Feyza Demir1, Funda Çalışkan Şenköy1, Remzi Erten1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Van

Özet

Giriş

Soliter fibröz tümör (SFT)’ler mezenkimal kaynaklı nadir bir neoplazmdır. Toraksta, plevrada sık görülmesine rağmen, plevra tümörlerinin %5’inden azını oluşturur. En sık visseral plevrada izlenir. Nadir olmakla birlikte, soliter fibröz tümörler; baş, boyun, göğüs, karın ve ekstremiteler gibi vücudun çeşitli yerlerinde de lokalize olabilirler.

Olgu

Uzun süredir öksürük ve balgam çıkarma şikayetleri ile polikliniğe başvuran yetmişbeş yaşındaki bayan hastaya uygulanan pozitron emisyon tomografisinde sağ akciğer laterobazal segmentte plevraya oturan, diyafragma komşuluklu, yaklaşık 6 cm’lik, nisbeten düzgün sınırlı kitlesel lezyon saptanmıştır. Tanısal amaçlı uygulanan tru-cut biyopsinin histopatolojik incelemesinde; gevşek stroma içerisinde küçük fuziform hücrelerin, kollajen lifler ve küçük çaplı vasküler yapılar arasında, belirgin bir patern oluşturmadan meydana getirdikleri proliferasyon görüldü. Yapılan immünhistokimyasal incelemede lezyonda Vimentin, CD34 ve Bcl-2 ile boyanma izlendi. Olgu “Soliter fibröz tümör” olarak raporlandı.

Sonuç

Plevra SFT'ler < 3/100.000'lük bir insidansa sahip olmaları ve literatürde tanımlanan 1000'den az olgu olması nedeniyle nispeten seyrek görülen neoplazmlardır. Klinik önemlilikleri; yerleşim yeri, boyutu ve malignite potansiyeline bağlı olarak değişkendir. Malign lezyonlar genelde 10 cm’den büyük lezyonlardır. 2015 WHO sınıflamasına göre, malign soliter fibröz tümörler genellikle 2 mm2 başına 4’ten fazla mitoz, hiperselülarite, nekroz / hemoraji ve nükleer pleomorfizm içerirler. Bunlardan mitoz, agresif davranışın en güvenilir özelliğidir. SFT'nin % 12-37'si malign olarak sınıflandırılır ve agresif davranış gösterebilir. SFT hastalarının % 59'unda malign tanısı almasına yetmese de; malignite ile ilişkili en az bir klinikopatolojik özellik bulunduğu bildirilmiştir. Mortalite ve tekrarlama oranları sırasıyla % 10.2 ve% 18.2'dir.
SFT’ler malign tanısı almasalar da nadiren nüks ve agresif davranış gösterebileceklerinden erken rezeksiyon ve rezidü tümörlerin tespiti için dikkatli uzun vadeli takip gerekir.