Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
SELLAR BÖLGENİN İĞSİ HÜCRELİ ONKOSİTOMU: OLGU SUNUMU
Yasemin Özerdem1, Servet Güreşci1, Sezer Kulaçoğlu1
1Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü

Özet

Giriş

İğsi hücreli onkositoma, literatürde görece yakın zamanda tanımlanmış, adenohipofizin oldukça nadir görülen bir neoplazisidir. Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasına göre grade I olarak değerlendirilen ve benign kabul edilen bu tümör hakkında literatürde nispeten sınırlı bilgi mevcuttur. Genellikle erişkin çağda görülen, bir non-endokrin anterior hipofiz neoplazisi olan iğsi hücreli onkositomanın adenohipofizin sustentaküler hücreleri olan follikülostellat hücrelerden köken aldığı düşünülmektedir. Histolojik olarak fasiküller oluşturan mitokondriden zengin, iğsi veya epiteloid, bol eozinofilik veya granüler sitoplazmalı hücrelerle karakterize bu tümörün sellar bölgenin non-fonksiyone hipofiz adenomaları ile klinik ve radyolojik açıdan zaman zaman karıştırıldığı bilinmektedir. Pituisitoma ve granüler hücreli tümör başta olmak üzere bu lokalizasyonda ayırıcı tanıda yer alabilecek başka tümörler de literatürde bildirilmiştir.

Olgu

Olgumuz 59 yaşında erkek hastadır. Hasta Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi kliniğine iki yıl önce başlayan baş ağrısı şikayetiyle başvurmuştur. Öyküsünden dış merkez görüntülemesinde sellar kitle tespit edildiği öğrenilmiştir. Hastanın nörolojik muayenesi normal olup radyolojik görüntülemede sellar kaviteyi dolduran yaklaşık 2,3 cm uzun eksene sahip öncelikle hipofiz makroadenomu ile uyumlu solid lezyon saptanmıştır. Laboratuvar sonuçlarında hipofiz hormonlarında yükseklik tespit edilmemiştir. Histolojik incelemede fibrohyalinize stroma içerisinde adalar ve trabeküller oluşturmuş, nükleolü belirgin iğsi ve yuvarlak nükleuslu, soluk eozinofilik sitoplazmalı hücreler gözlenmiştir. Tümör hücreleri arasında yer yer eozinofilik globüler cisimcikler dikkati çekmiştir. İmmünhistokimyasal çalışmada TTF-1 ve Galektin-3 yer yer pozitiftir. S-100 negatiftir. Histolojik özellikler, immünhistokimyasal bulgularla birlikte değerlendirildiğinde öncelikle bu lokalizasyonda görülebilecek lezyonlardan iğsi hücreli onkositoma akla gelmiştir.

Sonuç

Sellar bölgede karşımıza çıkabilecek ve klinik ve radyolojik olarak diğer antitelerle karıştırılabilen bu nadir tümörün histopatolojik, immünhistokimyasal özelliklerinin değerlendirilmesi, ayırıcı tanılarının tartışılması ve hakkında sınırlı bilgi bulunduğundan olası ek özelliklerinin ortaya konması iğsi hücreli onkositomayı aydınlatmaya yardımcı olacak bir adım teşkil etmektedir.