Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
PANKREASIN KİSTİK EKSTRA GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRÜ: OLGU SUNUMU
Pembe Oltulu1, Lema Tavlı1, Özge Aydın1, Salim Güngör1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Patoloji Abd

Özet

Giriş

Gastrointestinal stromal tümörler (GİST) gastrointestinal sistemin mezenkimal orijinli tümörlerinin ortak adıdır. GİST’lerin yarısı midede, dörtte biri ince barsakta, daha az oranda da özofagus ve kalın barsakta (çoğunlukla rektum) görülür (1). GİST’ler kist oluşumu, hemoraji ve nekroz gösterebilen sınırlı ya da multinodüler, sert beyaz renkli kitlelerdir (2,3).
Gastrointestinal trakt dışından kaynaklanan GİST'ler ekstra gastrointestinal stromal tümörler olarak tanımlanır (EGİST). Olguların yaklaşık %10 unda tümör gastrointestinal sistemin dışında retroperiton, omentum ya da mezenterde gelişir. Bunların arasında pankreas EGIST'leri çok nadirdir ve yaklaşık EGIST ‘lerin %5 ini oluşturmaktadır (4).

Olgu

55 yaşında bayan hasta karın ağrısı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Yapılan radyolojik tetkikler neticesinde pankreas gövde alt kısmında 10 cm çapında yoğun içerikli kistik lezyon saptanması üzerine hasta ameliyat edilerek distal pankreas ve buna yapışık 10 cm çapında kistik kitle, total splenektomi ile birlikte tarafımıza gönderildi. Kistik kitlenin iç ve dış yüzeyi düzgün görünümlü olup iç yüzeyi kanamalı görünümde ve duvar kalınlığı 0,7-1 cm idi. Mikroskobik olarak geniş alanlarda izlenen fibröz kist kapsülü arada iğsi ve epiteloid hücrelerden oluşan sahalar içermekteydi. Yer yer nekroz alanları mevcut olup 50 bba da < 5 mitoz mevcuttu. Yapılan immunhistokimyasal boyamalarda bu az miktardaki selüler fuziform alanlarda CD117, DOG-1, CD34, SMA (+); S100, desmin (-) ,ki-67 indeksi < %10 bulundu. Bu bulgularla pankreatik EGİST olarak raporlanan vaka kitlenin çapının yüksek olmasına rağmen, büyük kısmının kistik olması, mitoz ile ki-67 indeksinin düşük olmasından dolayı intermedier risk ve yüksek risk sınırı arasında değerlendirildi

Sonuç

Pankreatik EGIST’ler nadirdir (4). Bu olgu nadir olarak görülen pankreatik gövde yerleşimli EGİST olmasına ilaveten hemorajik olması ve tamamına yakınının kistik olması nedeniyle ilk bakışta ayırıcı tanı güçlüğüne sebep olabilmektedir. Kronik pelvik abse ve mesenterik kistlerin ayırıcı tanısında kistik dejenerasyon gösteren EGIST ‘ler de akla gelmelidir (3). Olgu peripankreatik büyük kistik lezyonların ayırıcı tanısında oldukça nadir görülen EGIST ‘lerin de akla gelmesi açısından sunulmuştur.