Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
OLGU SUNUMU: OVERİN SEKS KORD TÜMÖRLERİNİN NADİR BİR VARYANTI OLAN SKLEROZAN STROMAL TÜMÖR
Güldidar Basmacı1, Gürdeniz Serin1, Levent Akman2, Osman Zekioğlu1, Ahmet Aydın Özsaran2, Necmettin Özdemir1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
2Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı

Özet

Sklerozan stromal tümör (SST) overin nadir görülen seks kord stromal tümörleri arasında yer alır ve kendine özgü klinik-patolojik bulguları mevcuttur. SST benign biyolojik davranışa sahiptir. Olguların %70’i 14-29 yaş arasındadır. Tek taraflı ve iyi sınırlı kitle olarak gelişim gösterir. Literatürde rekürrens bildirilmemiştir. Bu olgu sunumunda 29 yaşında kadın hastanın pelvik ağrı ve dismenore şikayeti ile kliniğe başvurması üzerine yapılan jinekeolojik muayenesi olağan, tam kan sayımı, biyokimya testleri ve serum hormon düzeyi normaldi. Hastanın abdominal ultrasonografisinde sağ adnekste 37 mm çapında kistik ve solid komponenti olan kitlesel lezyon saptandı. Laparotomi uygulanan hastanın batın gözleminde sağ overde yaklaşık 3-4 cm boyutunda kitlesel oluşum izlendi ve kitle total olarak ekstirpe edildi. Sağ adnekse ait ameliyat materyalinin makroskopik incelemesinde overde 4x3x1,5 cm boyutunda, kesit yüzü tamamen solid görünümde, yeryer sarı-turuncu renkte ve ortası krem-beyaz renkte fibrotik görünümde tümör izlendi. Mikroskopik incelemede, hipersellüler ve hiposellüler alanlardan oluşan psödolobüler patern, ödematöz odaklar, belirgin vaskülarite, belirgin interlobüler fibrozis, iğsi hücreler ve lipid içeren yuvarlak-ovoid hücrelerden oluşan dual hücre popülasyonu mevcuttu. İmmunhistokimyasal yöntemle tümör hücrelerinde α-inhibin, vimentin pozitif, düz kas aktin ve kalretinin fokal pozitif, pansitokeratin (CK AE1/AE3) ve desmin negatif olarak belirlendi. Morfolojik ve immunhistokimyasal bulgular ışığında sol overde izlenen tümör sklerozan stromal tümör olarak değerlendirildi. Bu olguyu, SST’ün literatürde nadir görülen over neoplazileri arasında yer alması ve benign biyolojik davranışa sahip olarak kabul edilmesi yanısıra preoperatif dönemde klinik ve ultrasonografik bulgular eşliğinde diğer over neoplazilerinden her zaman ayırt edilemiyor olması sebebiyle antitenin farkındalığını vurgulamak amacıyla sunduk.