Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
SERÖZ KİSTADENOMLU OVERDE EKTOPİK ADRENAL DOKUSU, BİR OLGU SUNUMU
Leyla Tekin1, Hakan Camuzcuoğlu1
1Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Özet

Giriş

Ektopik adrenal doku erişkin kadınlarda özellikle de yumurtalıklarda çok seyrektir ve genellikle cerrahi sırasında tesadüfen teşhis edilir. Çocukluk döneminde çeşitli yerlerde olmasına rağmen, normal işlev gören adrenal bezlerden dolayı yetişkinlikte atrofik olur. Hastalar ağırlıklı olarak asemptomatiktir; Ancak, bazı durumlarda, hormonal aktiviteye bağlı hipertansiyon ve fasiotrunkal obezite gibi endokrin semptomlar görülebilir veya neoplastik dönüşüm ortaya çıkabilir.

Olgu

Progresif pelvik ağrı şikayeti olan postmenapozal 57 yaşında bir hasta ultrason ile değerlendirildi 17cm boyutunda sağ adneksiyal kitle nedeniyle cerrahiye alınan hastada fozenda benign kistadenom denildi.. Hastaya abdominal histerektomi ve bilateral salpingo-ooferektomi yapıldı ve patolojik tanı seröz kistadenom bulundu. Aynı zamanda, sağ over kistadenomunun duvarında tesadüfen 4mm çaplı ektopik adrenal doku bildirdi.

Sonuç

Ektopik adrenal dokular genellikle asemptomatiktir ve ameliyat sırasında tesadüfen ortaya çıkmaktadır; Ancak bazı vakalar neoplastik dönüşüm riski sergilemiştir.