Güncel Patoloji Dergisi 2020, Cilt 4, Sayı 1
Castleman Hastalığının Eşlik Ettiği Pulmoner Hyalinize Granülom: Nadir Bir Olgu Sunumu
Arbil AÇIKALIN 1, Emine KILIÇ BAĞIR 1, Merve AKSIN 1, Derya GÜMÜRDÜLÜ 1, Melek ERGİN 1, Semra PAYDAŞ 2
1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, ADANA
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, ADANA
DOI : 10.5146/jcpath.2020.65 Amaç: Pulmoner hyalinize granülom, antijenik uyarıya karşı gelişen abartılı bir immün cevapla ilişkili nadir bir akciğer hastalığıdır. Literatürde saptayabildiğimiz yalnızca bir adet Castleman hastalığının eşlik ettiği pulmoner hyalinize granülom olması nedeniyle bu nadir olguyu klinik, radyolojik ve histopatolojik bulguları ile sunmayı amaçladık.

Olgu: Diyare ve kuru öksürük şikayetleri ile başvuran 20 yaşındaki erkek hastanın radyolojik incelemesinde bilateral multipl pulmoner nodüller, mediastinal, hiler ve mezenterik lenfadenomegaliler görüldü. Sarkoidoz ve metastaz ön tanıları ile alınan pulmoner nodül ve pretrakeal lenf nodülünün histopatolojik incelemesinde sırasıyla pulmoner hyalinize granülom ve Castleman hastalığı tanısı kondu.

Sonuç: Pulmoner hyalinize granülom radyolojik olarak, metastaz ya da sarkoidoz gibi benign hastalıklarla karışabilmektedir. Pulmoner hyalinize granülom ve ilişkili immünolojik hastalıkların doğru tanısı için histopatolojik değerlendirme gerekmektedir. Anahtar Kelimeler : Pulmoner hyalinize granülom, Castleman hastalığı, IL-6