Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS285 - GRANÜLOMATÖZ APENDİSİT: OLGU SUNUMU
Gastrointestinal Patoloji
Meryem İlkay Eren Karanis1, İlknur Küçükosmanoğlu1
1Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği
 

Giriş

Granülomatöz apendisit nadirdir ve apendektomi materyallerinin %2’sinden azında görülür. Granülomatöz apendisitlerin büyük çoğunluğu idiopatiktir. %5-10’u Crohn hastalığına bağlıdır. Apendikste granülomatöz yangı yapan diğer nedenler arasında enfeksiyöz hastalıklar, aralıklı apendisit, sarkoidoz ve yabancı cisim reaksiyonları yer almaktadır. Granülomatöz apendisit yapan enfeksiyöz durumlar arasında yersinia ve tüberküloz sayılabilir.

Olgu

Karın ağrısı, mide bulantısı, ateş şikayetiyle hastanemiz acil servisine başvuran 22 yaşında erkek hastanın yapılan fizik muayenesinde rebaund, defans saptandı. Hemogramında lökosit 12590/mm3 idi. Yapılan abdomen ultrasonografisinde apendiks vermiformis çapı 14 mm ölçüldü. Çevre mezenterik yağlı dokularda inflamasyona sekonder ekojenite artışı izlendi. Apendiks distal ucunda doku bütünlüğü net olarak seçilemedi ve 4 cm'lik loküle sıvı alanı saptandı. Ayrıca sağ alt kadranda büyüğünün kısa aksı 1 cm olan çok sayıda mezenterik lenf nodu izlendi.

Klinik olarak apendiks tümörü düşünülen hastaya sağ hemikolektomi + omentektomi + mezenterik lenf nodu diseksiyonu yapıldı.

13 cm uzunluğunda kolon, 10 cm uzunluğunda ileum, 10x4x3 cm boyutlarında apendiks, 20x8x1 cm boyutlarında omentum içeren ameliyat materyalinin makroskopik incemesinde apendiks ileri derecede genişlemiş, duvarı kalınlaşmış, lümeni nekrotik hal almış görünümde idi. Çekum mukozası kanamalı, düzensiz görünümde izlendi. Kolon diğer alanlar ve ileum mukozasında makroskopik patoloji izlenmedi. Apendiks çevresinde en büyüğü 3 cm çapında 27 adet mezenterik lenf nodu saptandı. Apendiksten hazırlanan kesitlerde apendiks duvarı kalınlaşmıştı. Serozaya kadar ilerlemiş, yer yer lenfoid folliküller oluşturmuş kronik yangısal infiltrasyon ve lümeni dolduran, mukozada ülserasyon yapmış, lamina propria ve muskularis propriayı da tutan süpüratif inflamasyon izlenmiş olup arada az sayıda granülom yapılarının varlığı dikkati çekmiştir. Benzer bulgular çekumda da izlenmiştir. Kolon diğer alanlarda ve ileumda lezyon görülmemiştir. Mezenterik lenf nodlarının bir kısmında granülomatöz yangı izlenirken bir kısmında reaktif hiperplazi görülmüştür. Bu bulgularla olgu ‘‘granülomatöz apendisit’’ olarak raporlanmıştır.

Sonuç

Apendektomi materyallerinde nadir görülen granülomatöz apendisit nedenleri ayırıcı tanıları ile literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler : Granülomatöz Apendisit