Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS553 - SAFRA KESESİ KARSİNOMLARINDA İNVAZYONU BELİRLEMEDE İMMUNHİSTOKİMYASAL SİTOKERATİN 7 EKSPRESYONUNUN KATKISI
Hepatobilier ve Pankreas Patoloji
Asuman Argon1, Simge Erbil2, Hamid Andabil2, Funda Yılmaz2, Deniz Nart2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
 

Amaç: Sitokeratin 7 (CK7), epitelyal hücrelerde intrasitoplazmik iskelette bulunan bir proteindir. Pek çok organ gibi, safra kesesinde de hem normal mukozada hem karsinomlarında immunhistokimyasal CK7 ekspresyonu izlenir. Yaygın yüksek dereceli displazi içeren safra kesesi lezyonlarında, invazyon varlığı ve derinliği tanısal ve prognostik değere sahiptir. Bu nedenle, Aschoff- Rokitansky sinüsleri boyunca ilerleyen displazinin, gerçek invazyondan ayrımı son derece önemlidir. Bu çalışmada, safra kesesi kanserlerinde, yüzey epiteli ile invazyon alanlarındaki CK7 ekspresyonu arasında fark olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: 2000-2015 yılları arasında, Ege ÜTF Patoloji Anabilim Dalında Safra Kesesi adenokarsinomu tanısı alan 68 olgu çalışmaya alınmıştır. Tümörlere ait H&E boyalı kesitlerin tamamı yeniden değerlendirilmiştir. Yüzey epitelinin ve morfolojik olarak net invazyonun izlendiği bloklar seçilerek, immunhistokimyasal CK7 uygulanmıştır. Hücrelerin %1’inden fazlasında sitoplazmik boyanma pozitif kabul edilmiş, %1-%50 arası fokal, >%50 diffüz boyanma olarak değerlendirilmiştir. Epiteldeki boyanmanın yoğunluğuna göre tümördeki boyanma yoğunluğu yok, az ve güçlü olarak gruplandırılmıştır. Tümörün diferansiyasyonu az, orta, iyi olarak gelişim paterni infiltratif ve papiller/polipoid olarak sınıflandırılmıştır. İstatistiksel karşılaştırmalarda pearson Ki-Kare testi kullanılmıştır.

Bulgular: Tümörlerin 5’i iyi, 41’i orta, 22’si az diferansiye adenokarsinom morfolojisinde olup, 8’i papiller/polipoid gelişim, kalan tamamı infiltratif gelişim göstermekteydi. Olguların tamamında yüzey epitelinde diffüz boyanma izlenirken, tümörlerin 19(%27,94)’unda fokal boyanma görülmüş, 4(%5,88)’ünde boyanma saptanmamıştır. (p< 0,0001) Yüzey epiteline göre boyanma yoğunluğu 29(%42,64) tümörde değişmezken, 35(%51,47)’inde azalmış, 4(%5,88)’ünde boyanma görülmemiştir. (p=0,028) CK7 boyanma yaygınlığı ve şiddetinin, tümörün diferansiyasyonu ve büyüme paterni ile arasında anlamlı ilişki bulunmamamıştır (p> 0,05)

Sonuç

Safra kesesi karsinomlarında, özellikle invazyonun çok yüzeyel olduğu, belirgin desmoplazinin olmadığı olgularda ve Aschoff- Rokitansky sinüsleri boyunca ilerleyen displazinin varlığında invazyon kararı vermek çoğu kez çok zorlayıcı olmaktadır. Bu çalışmada, invazyon varlığını tanımada, kaliteli boya ile çok sayıda kesitle incelemek dışında, CK 7 boyanma yaygınlığı ve şiddetinin değerlendirilmesinin de yararlı olabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler : safra kesesi, karsinom, sitokeratin 7