Amaç ve Kapsam

1- GENEL BİLGİLER

a. Güncel Patoloji Dergisi (Journal of Current Pathology) (E-ISSN: 2587-1072), Patoloji Dernekleri Federasyonu’nun resmi yayın organlarından biridir. Yazı dili Türkçe olup, yılda 3 kez ve yalnızca elektronik ortamda yayımlanan, tüm ulusal tıbbi kurum ve kişilere ücretsiz olarak ulaşmayı hedefleyen bilimsel, hakemli bir dergidir.

b. Derginin birincil amacı, bilim üretme ve yayma aracı olarak Türk dilinin nitelikli ve doğru biçimde kullanımının teşvik edilmesi ve ulusal ölçekte yaygınlığının arttırılmasına katkıda bulunmaktır. Güncel Patoloji Dergisi, patoloji biliminin tüm alanlarında yazılar yayınlayarak sürekli bir eğitim platformu yaratmanın yanısıra, Türk patoloji camiasının sosyal iletişiminin artmasına aracılık etmeyi de hedeflemektedir. Güncel Patoloji Dergisi, özgün araştırmalar, olgu sunumları, derlemeler, bilimsel toplantı özetleri, editöre mektuplar, kitap yorumları, biyografiler ve sosyal içerikli yazıları kabul edecektir. Derlemeler için editörler kurulunun daveti olması zorunluluğu yoktur.

c. Güncel Patoloji Dergisi’ne gönderilen yazıların daha önce basılı olarak veya elektronik bir formatta yayımlanmamış olması veya yayımlanma amacıyla gönderildiği sırada bir başka dergide veya elektronik ortamda yayımlanmaya yönelik değerlendirme aşamasında bulunmaması gereklidir. Kongre, sempozyum veya elektronik ortamda sunulmuş bildiriler veya ön çalışmalar, bu durumun belirtilmesi koşuluyla yayımlanabilir.

2. BİLİMSEL SORUMLULUK

Yazıların tüm bilimsel sorumluluğu yazarlara aittir. Gönderilen makalede adı geçen yazarların tümünün çalışmaya katkısının olması gereklidir. Değerlendirmeye alınacak her makale için yazar sayısı ve isim sıralamasının tüm yazarlar tarafından bilinmesi ve onaylanmış olması şartı aranacaktır. Bu koşulu sağlamak için sorumlu yazardan, “Yazar Sorumluluk ve Yayın Hakkı Devir Formu’nu”, makaledeki isim sıralamasına göre doldurması ve tüm yazarlar adına imzalayarak göndermesi beklenmektedir. Tüm yazarların adı, yazının başlığının altındaki bölümde, kısaltma kullanmadan açık bir biçimde yer almalıdır. Yazının hazırlanmasına katkıda bulunduğu halde yazarlık hakkı için asgari yeterli ölçütleri karşılamayan kişiler “Teşekkür” kısmında belirtilmelidir.

3. ETİK SORUMLULUK

Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. İnsanlar üzerinde yürütülen deneysel çalışmalar, Dünya Tıp Birliği Helsinki Deklarasyonu’nda (http://www.healthscience.net/resources/declaration-of-helsinki/) tanımlanan etik kurallara uygun olmalıdır. Bu nedenle, yayımlanmak üzere gönderilen tüm makalelerde yukarıda belirtilen kurulun etik standartlarına uyulduğu açıkça belirtilmelidir. Yerel veya uluslararası etik kurullardan alınan gerekli tüm onay belgelerinin birer sureti makale ile birlikte gönderilmelidir. Makalenin yöntem(ler) bölümünde çalışmanın yukarıda belirtilen prensiplere uygun olarak yapıldığının, kurumsal etik kurullardan ve çalışmaya katılan insanlardan “bilgilendirilmiş olur” alındığının belirtilmesi zorunludur. Hayvanlar üzerinde yapılan deneysel çalışmalarda, çalışma protokolünün çalışmanın yapıldığı kurumdaki hayvan deneyleri etik kurulu tarafından onaylandığı ve çalışmanın “laboratuvar hayvanlarının bakımı ve kullanımı kılavuzu” (http://www.nap.edu/catalog/5140.html) ile uyumlu olduğu belirtilmelidir. Etik kurul onayının bir sureti yazı ile birlikte dergimize göndermelidir. Daha önce yayınlanmış yazılardan, tablo, resim, grafik vs. kullanılmış ise; yayın hakkı sahibi ve yazarlarından alınmış olan yazılı izin de dergimize gönderilmeli ve bu durum ayrıca makale içinde belirtilmelidir. Çalışma, doğrudan veya dolaylı olarak bir ticari kurum veya faaliyet kapsamında desteklenmiş ise maddi desteği veren kurum; kullanılan ticari ürün, ilaç, ilaç firması vb. ile yazarlar arasında ticari çıkar anlamında hiçbir ilişkinin olmadığı; böyle bir ilişkinin bulunması halinde ise bunun niteliği makalenin “Kullanılan Kaynaklar ve Destekler” bölümünde bildirilmek zorundadır. Editörler ve yayımcı, reklam amacı ile dergide yayınlanan ticari ürünlerin özellikleri ve açıklamaları konusunda sorumluluk kabul etmemektedir. Hastalar ve çalışmaya katılanların gizlilik ve mahremiyeti: Yazarlar, makalede hastanın kimliğini belirtir nitelikteki ifadeler, isim, isim kısaltmaları, hastane protokol numaraları ya da fotoğraf kullanmaktan kaçınmalıdır. Bu gibi tanımlayıcı bilgiler, bilimsel amaçlar açısından çok gerekli olmadıkça ve hasta (ya da anne-baba, ya da vasisi) yazılı “bilgilendirilmiş olur” vermedikçe basılmazlar. “Bilgilendirilmiş olur” alındığı da makalede belirtilmelidir.

4. EDİTÖR(LER), YAZAR(LAR) VE HAKEMLER İLE İLİŞKİLER

Editör, makalelerle ilgili bilgileri (makalenin alınması, içeriği gözden geçirme süreci, hakemlerin eleştirileri ya da varılan sonuç) yazarlar ya da hakemler dışında kimseyle paylaşmaz. Hakemler ve yayın kurulu üyeleri topluma açık bir şekilde makaleleri tartışamazlar. Hakemler gözden geçirmelerini bitirdikten sonra, değerlendirmelerini editöre gönderir. Yazarın ve editörün izni olmadan hakemlerin değerlendirmeleri basılamaz ve açıklanamaz. Hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilir. Bazı durumlarda editörün kararıyla, ilgili hakemlerin makaleye ait yorumları aynı makaleyi yorumlayan diğer hakemlere gönderilerek hakemlerin bu süreçte aydınlatılması sağlanabilir. Değerlendirmeye alınan yazılar, editörler kurulu tarafından hakem(ler)e gönderilir ve özel durumlar dışında en çok dört hafta içinde yazarlara geri bildirimde bulunulur. Editörler kurulu, makalede düzeltmeler yapma hakkını saklı tutar. Düzeltme istenen makalelere, hakemlere verilen yanıtları içeren ayrı bir yazı eklenmelidir. Yazarlara bilgi bölümünde belirtilen yazım kurallarına uymayan makaleler, içerik açısından değerlendirmeye alınmadan yazarlara iade edilir.