Yazım Kuralları

1. YAZININ HAZIRLANMASI

Yazılar çift aralıklı, 12 punto ve sola hizalanmış olarak, “Times New Roman” karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır ve sayfa numaraları her sayfanın sağ üst köşesine yerleştirilmelidir. Makaleler “Uluslararası Tıp Dergileri Editörleri Kurulu” tarafından belirlenen: Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerin Uyması Gereken Stardartlar’a (http://www.icmje.org) uygun olmalıdır. Özgün araştırma yazıları çift aralıklı olarak en fazla 15 sayfa, olgu sunumları ise en fazla 10 sayfa olmalıdır. Yazılar, yaygın biçimde kullanıldığı ve herkes tarafından bilindiği için yalnızca Microsoft Word dosya formatında (.doc uzantılı metin dosyası) kabul edilecektir. Yazarlar, makalelerini aşağıdaki başlıkları içerecek şekilde hazırlarlar:

a. Başlık sayfası: Yazının başlığını, yazarların adlarını, akademik ünvanlarını, çalıştıkları kurum(ları), yazışmaların yapılacağı sorumlu yazarın adını, açık adresini, telefon ve faks numaralarını ve e-posta adresini içermelidir. Bunlara ek olarak 40 karakteri geçmeyen bir kısa başlık ile daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş yazılar için toplantı adını, tarihini ve yerini belirten kısa bir açıklama da başlık sayfasında bulunmalıdır. Başlık sayfası, ayrı bir dosya olarak gönderilmelidir.

b. Özet ve anahtar sözcükler: Özgün araştırma makaleleri, çalışmayı ana hatları ile ortaya koyan ve 300 kelimeyi geçmeyen bir özet bölümü içermelidir. Özet bölümü [amaç, gereç ve yöntem(ler), bulgular, sonuç(lar)] alt başlıkları altında yapılandırılmış olmalıdır. Olgu sunumlarında ise [amaç, olgu/olgular, sonuçlar] alt başlıkları kullanılmalıdır. Özet bölümünde kısaltma bulunmamalıdır. Taramalarda makaleyi en iyi şekilde temsil edeceği düşünülen en az üç, en fazla beş adet anahtar sözcük seçilmeli ve Özet bölümünün altında “anahtar sözcükler” başlığıyla belirtilmelidir.

c. İngilizce Özet ve anahtar sözcükler (Abstract and key words): İngilizce özet, Türkçe özet bölümünde belirtilen kurallara uygun olarak ve [aim, materials and methods, results, conclusion] alt başlıkları ile yapılandırılmış biçimde yazılmalıdır. İngilizce özet, Türkçe özet ile içerik ve anlam yönünden örtüşmeli ve 300 kelimeyi geçmemelidir. İngilizce anahtar kelimeler özet bölümünün hemen altında “Key Words” olarak belirtilmeli, en fazla 5 adet olmalı ve Türkçe anahtar kelimelerin İngilizce karşılıkları olmalarına özen gösterilmelidir.

d. Ana Metin: Özgün araştırma makaleleri [giriş, gereç ve yöntem, sonuçlar ve tartışma] şeklindeki dört ana başlık altında düzenlenmelidir. Kısaltmalar metinde, tablolarda, resim ve şekillerde ilk geçtiği yerde açıklanmalıdır. Eğer bir marka belirtiliyorsa üretici firmanın adı ve adresi (şehir, ülke) verilmelidir. Olgu sunumlarında [giriş, olgu/olgular, tartışma] bölümleri yer almalıdır. Makalenin sonunda kaynaklardan önce varsa araştırmaya veya makalenin hazırlanmasına katkıda bulunanlara “Teşekkür” yazılabilir. Bu bölümde kişisel, teknik ve materyal yardımı gibi nedenlerle yapılacak teşekkür yazısı yer alır.

e. Kaynaklar: Kaynaklar “International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)” tarafından geliştirilen “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals” kurallarına göre düzenlenmelidir. Bu çerçevede sıklıkla kullanılan kaynaklar için aşağıda örnekler verilmiştir. Burada belirtilmeyen diğer kaynak biçimleri için ilgili web sitesi http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html rehber olarak kullanılmalıdır. Her kaynak, metinde kullanım sırasına göre ayrı numaralandırılmalı ve numaralar metinde cümlenin sonunda parantez içinde belirtilmelidir. Kaynakların doğruluğundan yazar(lar) sorumludur. Dergi isimleri Index Medicus’a uygun olarak kısaltılmış biçimde verilir. Dergi isimlerinin kısaltmaları için Index Medicus’da dizinlenen dergiler listesine veya http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html adresine bakınız. Index’e girmeyen dergi isimlerinde kısaltma yapılmaz. Sadece yayımlanmış veya yayımlanmak üzere “baskıda” olan makaleler, kaynaklarda gösterilebilir. Makale kaynakları verilirken eğer varsa kaynaklara ait DOI ve PMID numaralarının da kaynağın sonuna eklenmesi gerekmektedir.

Dergiler: Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002;347:284-7. PMID: 12140307 DOI: 10.1056/NEJMsb020632.

Kitaplar: Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent pregnancy. 2nd ed. Wieczorek RR, editor. White Plains (NY): March of Dimes Education Services; 2001.

Kitap bölümleri: Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. 93-113.

Toplantı bildirileri: Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza’s computational effort statistic for genetic programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Genetic programming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.

f. Tablolar: Tablolar ana metin içinde kaynaklardan sonraya konulmalı, her tablo ayrı bir sayfada olacak şekilde ve çift aralıklı olarak yazılmalıdır. Makale içindeki geçiş sırasına göre Romen rakamlarıyla numaralandırılmalı ve kısa-öz bir başlık taşımalıdır. Tablo başlığı tablonun üstünde, tablo açıklamaları ve kısaltmalar altta yer almalıdır. Tablolar metin içindeki bilgileri tekrarlamaktan ziyade kendini açıklayıcı nitelikte olmalıdır.

g. Resimler ve şekiller: Bütün resimler metin içinde kullanım sıralarına göre Arap rakamlarıyla numaralandırılmalı ve metinde parantez içinde gösterilmelidir. Resimler, TIFF veya JPEG olarak ve ayrı dosya olarak gönderilmeli, metin dosyasına eklenmemelidir. Elektronik fotograflar, radyograflar, BT görüntüleri ve taranmış görüntüler en az 300 dpi ve 1200x960 piksel çözünürlükte olmalıdır. Zorunlu olmadıkça resim üzerinde yazı yazılmasından kaçınılmalıdır.

h. Resim ve şekil alt yazıları: Bütün resim ve şekiller için alt yazı yazılmalıdır. Alt yazılar ana metinde tablolardan sonra gelmeli, kısa ve öz bir şekilde yazılmalı, kullanılan boya/yöntem ve orijinal büyütme belirtilmelidir. Şekillerde kullanılan semboller ve kısaltmalar tanımlanmalıdır.

2. YAZILARIN GÖNDERİLMESİ

Yazılar yalnızca internet üzerinden kabul edilmektedir (). Makale sisteme yüklenirken, yazarların 3 hakem önermeleri gerekmektedir. Sisteme yüklenecek dosyalar; Yazar Sorumluluk ve Yayın Hakkı Devir Formu, Başlık sayfası, Ana makale ve makalede kullanılan resimlerdir.

3. AYRI BASKILAR

Güncel Patoloji Dergisi yalnızca elektronik ortamda ve ücretsiz olarak yayımlanmakta, yazarlara yayına kabul edilen yazılarının ayrı baskısı gönderilmemektedir. Güncel Patoloji Dergisi’nde yayınlanan tüm yazılara HTML ve PDF formatında sınırsız ve ücretsiz erişim vardır.

4. YAYIN HAKKI DEVRİ

Kabul edilen makalenin yayın hakları Patoloji Dernekleri Federasyonu’na devredilmelidir. Yayın hakkı makalenin basım, çoğaltım ve dağıtım haklarını içermektedir. Yazarlar, Patoloji Dernekleri Federasyonu’nun yayın hakkı sahibi olduğunu ve yayının kaynağını belirtmek koşuluyla bu makaleyi ücretsiz olarak internet ortamına açabilir ve dağıtabilir. Bu durumda Güncel Patoloji Dergisi’ndeki orjinal makaleye internet sitesinde çevrimiçi bir bağlantı yaratılmalı ve bağlantı noktasında şu ifade yer almalıdır: “Orijinal makale - adresinde yer almaktadır.” Dergide basılan tüm makaleler yayın hakkı ile korunmaktadır. Basılmış olan hiç bir materyal Patoloji Dernekleri Federasyonu’nun yazılı izni olmadan, herhangi bir şekilde başka bir yerde tekrar yayımlanamaz. Patoloji Dernekleri Federasyonu bu dergide yayınlanan bilgilerden oluşabilecek yanlışlık, eksiklik ve hak iddiaları ile ilgili olarak yasal sorumluluk kabul etmez. Tüm yazarların makaleye katkı sağlamış olması gerekir ve sorumlu yazar, makaleyi sisteme yüklerken bunu kabul ve beyan etmiş sayılır. Sorumlu yazar, ayrıca makale ile ilgili tüm bilgilerin doğruluğunu, tüm yazarların bu bilgiler üzerinde fikir birliğinde olduğunu kabul eder.

Gönderi kontrol listesi

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler. Bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

  1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (veya Editöre Notlar kısmında bir açıklama yapılmıştır).
  2. Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir
  3. Kaynakların URL'leri verilmiştir
  4. Metin tek satır aralıklı, 12 punto ile yazılmış, altını çizme yerine italik kullanılmış (URL adresleri hariç), tablolar kaynaklardan sonra verilmiş, tüm şekil ve resimlerin alt yazıları, tablolardan sonra yer alacak şekilde verilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz.
  5. Metin, "Dergi Hakkında" kısmındaki Yazar Rehberi'nde belirtilen biçimsel ve bibliyografik gerekliliklere uygun olarak hazırlanmıştır.
  6. Hakem incelemesinden geçen yazıların yayınlandığı bir dergi bölümüne makale gönderilirken, Kör Hakemlik linkinde verilen talimatlar uygulanır.

Telif hakkı düzenlemesi

Güncel Patoloji Dergisi'nde yayınlanan her bir makale, Creative Commons lisansında öngörülen biçimde, ticari olmayan amaçlarla ve kaynak gösterilmesi kaydıyla serbestçe kullanılabilir.

Gizlilik beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve e-posta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir nedenle kullanılmayacak veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

5. EDİTÖRLÜK YAZIŞMA ADRESİ

Prof. Dr. Nebil BAL
Özel Tuncer Patoloji Laboratuvarı, Seyhan/Adana

Doç. Dr. Nazım Emrah KOÇER
Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi
Patoloji Bölümü, Yüreğir/Adana

E-posta: editor@guncelpatoloji.org?