Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS103 - MAKSİLLER KALSİFİYE EPİTELYAL ODONTOJENİK TÜMÖR: OLGU SUNUMU
Baş ve Boyun Patolojisi
Seda Gün1, Fırat Tatlıdil1, Sultan Çalışkan1, Bilge Can Meydan1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

GİRİŞ

Kalsifiye epitelyal odontojenik tümör(KEOT) nadir benign neoplazidir. Çevre yumuşak dokuya ve kemik dokuya invazyon göstererek lokal agresif seyreder. Sıklıkla mandibuler premolar-molar bölgede yavaş büyüyen, ağrısız, asemptomatik şişlik olarak tanımlanır. Maksiller sinüs ve nazal kaviteye uzanım gösteren nadir görülen bu odontojenik tümörü klinik, radyolojik ve histopatolojik özelliklerini literatür eşliğinde sunduk.

OLGU

52 yaşında 3 aydır nefes darlığı şikayeti ile hastaneye başvuran kadın hastanın fizik muayenesinde oral kavitede sert damak sağ sola göre şişkin ve palpasyonla kemikte düzensizlikler tespit edildi. Paranazal BT’sinde sağ maksiler sinüsü dolduran nazal boşluğa uzanan, sağ maksiler kemik alveoler kreste uzanıp diş kökünü saran, lobüle kontürlü, ağırlıklı olarak yumuşak doku komponentli 26x40x50 mm boyutlarında malign görünümlü kitlesel lezyon olarak rapor edilen hastaya Caldwell-Luc yöntemiyle maksiler sinüsten kitle eksizyonu yapıldı.

Makroskopik incelemede en büyüğü 2.2x2x2 cm, topluca 4.5x4x2 cm boyutunda, kahverengi renkte kemik sertliğinde parçalar halinde materyaller izlendi.

Histopatolojik incelemede solunum yolu epiteli ile mukoza örneklerinde epitel altında eozinofilik hyalinize amiloid benzeri materyal içeren fibröz stromada geniş eozinofilik sitoplazmalı, nükleer pleomorfizm gösteren düzensiz adalar ve trabeküler yapılar oluşturan interselüler köprüleri seçilen epitelyal hücrelerden kurulu tümöral oluşum izlendi. Kristal viole ve kongored ile amiloid yönünde boyanma izlendi. Ki-67 %1 civarında izlendi. KEOT tanısı verildi.

TARTIŞMA

İntaosseöz ve ekstraosseöz olmak üzere iki tipi mevcuttur. İntaraosseöz tipi daha yaygındır ve premolar ve molar bölgede lokalizedir. Ekstraosseöz tip olguların %5 inden azını oluşturur.

Kalsifiye amiloid benzeri materyal ile karakterize KEOT’ün histopatolojik paternleri çeşitlidir. Histopatolojik olarak belirgin pleomorfizm gösterdeği için ayırıcı tanıda skuamöz hücreli karsinom ile karışabilir. Pleomorfizm dışında malignite bulgusu yoktur. Ekstraosseöz lezyonların daha agresif seyredebileceği rapor edilmiştir. Literatürde çok sayıda rekkürrens gösteren olgularda malign tarnsformasyon ve lenf nodu metastazı nadir olarak bildirilmiştir.

Konservatif cerrahiden rezeksiyona uzanan geniş tedavi seçenekleri vardır. Ekstraosseöz ve periferal yerleşim gösterebileceği bu nadir görülen odontojenik tümölerde akla gelmeli ve histopatolojik inceleme detaylı yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler : Maksilla, kalsifiye epitelyal odontojenik tümör, amiloid, agresif