Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS001 - PAP SMEAR MATERYALLERİNDE HİGHRİSK HPV ORANI,TİPLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN BİYOPSİ UYUMU:5604 OLGUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ
Jinekopatoloji
Ebru Akay1, Serdal Sadet Özcan1, Fatoş Tekelioğlu1, Hatice Karaman1
1Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Eğitim Kliniği, Kayseri.
 

Amaç: Merkezimizde uygulanmaya başlanan HPV tarama testi sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi, hücresel anomaliye neden olan/olmayan yüksek risk(HR)-HPV oranları ve 16,18/45 alt tip oranlarının belirlenmesi,smear sonuçlarının biyopsi ile uyumunun karşılaştırılması ve literatüre katkı sağlamak.

Gereç ve Yöntem: Eylül 2016-Ağustos 2017 tarihleri arasında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Eğitim Kliniğinde 5604 olguda, transkripsiyon aracılı amplifikasyon ve hibridizasyon koruma yöntemi(Optima-Panther system) ile HPV tip 16,18,31,33,39,45,51,52,56,58,59,66,68 olmak üzere 14 HR-HPV tipi; HPV E6/E7 mRNA varlığı ile araştırıldı.HPV(+) olgular HPV16,18/45 tespiti için yapılan genotiplendirme çalışması ile (Aptima HPV16,18/45 Genotype Assay-Panther System) yeniden değerlendirildi.

Bulgular: 5604 olgunun yaş ortalaması 42,5(17-87)idi. Anormal servikal sitoloji oranı %10,2(573 olgu)idi.

%7,5(419 olgu) HR-HPV(+), % 92,5(5185 olgu) negatif saptandı. Genotiplendirmede HPV16(+) oranı %22,9(96 olgu), HPV18/45(+) oranı %9,3(39 olgu), %67,8(284 olgu) ise diğer HR-HPV alttiplerine sahipti.

Anormal sitolojisi olanlarda HR-HPV(+)liği %62,5;papsmear testi normal olanlarda HR-HPV(+)liği %1,2 bulundu.

HPV16(+) olguların 51’inin biyopsi sonuçları:3 SCC,23 HGSİL,14 LGSİL,11 reaktif değişikliklerdi.

HPV18/45(+) olguların 22’sinin biyopsi sonuçları:1 SCC,4 HGSİL,12 LGSİL,5 reaktif değişikliklerdi.

Diğer HR-HPV(+) olguların 98’inin biyopsi sonuçları:1 SCC,12 HGSİL,29 LGSİL,56 reaktif değişikliklerdi.

Tüm HR-HPV(+) olguların smear sonuçları ASCUS,ASC-H,LGSİL,HGSİL için sırasıyla 188(%44,9), 10(%2,4), 131(%31,3), 27(%6,4)idi.

Tüm HR-HPV(+) olguların biyopsi sonuçları LGSİL,HGSİL,SCC için sırasıyla 55(%34,2), 39(%24,2), 5(%3,1)idi.

Smear sonrası biyopsileri yapılmış olan: ASCUS tanılı 76 olgunun 28(%36,8)'inde, ASC-H tanılı 12 olgunun 10(%83,3)’unda, LGSİL tanılı 60 olgunun 42(%70)’sinde, 21 HGSIL tanılı olgunun tamamında(%100) skuamöz intraepitelyal lezyon saptandı, tanı doğrulandı.

Smear ile intraepitelyal lezyon pozitif tanısı alan olgulardan biyopsileri olan 179 olguda yalancı pozitiflik oranı %37,2(66 olgu), yalancı negatiflik oranı %0,5(1olgu) bulundu.Yalancı pozitif olguların biyopsi sonuçları reaktif değişiklikler olup papsmear ile 46’sı ASCUS, 2’si ASC-H,18’i LGSİL tanıları almıştı.

Sonuç

Çalışmamızda genel populasyonda HPV yaygınlığının %7,48 ile batı ülkelerinden daha düşük seviyede olduğu görüldü. Sitoloji sonuçlarımız biyopsi sonuçlarımız ile büyük oranda uyumludur. En büyük farklılık en sık tanı alan ASCUS’da yaşanmıştır.

Bu çalışma ile kadınlarımızda HPV’nin normal/anormal sitoloji sıklığını ve tip dağılımını belirlemeye katkı sağladığımızı düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler : highrisk, HPV16,18/45, skuamöz intraepitelyal lezyon