Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS119 - SUBMANDİBULER ALAN YERLEŞİMLİ İĞSİ HÜCRELİ/PLEOMORFİK LİPOM OLGUSU: OLGU SUNUMU
Baş ve Boyun Patolojisi
Erdem Ayık1, Gülay Özbilim1, Alper Tunga Derin2
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
 

Giriş

İğsi hücreli/Pleomorfik lipom, ortak bir histolojik spektrumu temsil ederler. Tipik olarak boyun bölgesinde ve ileri yaş erkeklerde ortaya çıkan subkutanöz lezyonlardır. Boyun bölgesi dışında sırt, omuzda görülebilir. Tüm lipomatöz tümörlerin %1,5’ini kapsar. Karakteristik olarak matür yağ ve iğsi hücrelerin karışımından oluşur, Sunulan olgumuz oldukça büyük boyutlu olması, malignite ile karışması ve nadir görülmesi nedeniyle literatür bilgileri ışığında sunulmuştur.

Olgu

Olgumuz 56 yaşında sol submandibular alanda şişlik şikayetiyle başvuran erkek hastadır. MR sonucu: “Orofarenks düzeyinden başlayıp retrofarengeal alanı dolduran ve hava sutununu daraltan boyunun sol yarısını dolduran ve cilt altına kadar uzanan kistik komponenet içeren, büyük oranda, yağ baskılı sekanslarda baskılanan kitle izlenmiştir.” Olguda kitleden ilk yapılan iğne biyopsisinde mikroskopik inceleme sonucu lipom lehine olmakla birlikte kitlenin eksizyonu önerildi. Daha sonra gönderilen geniş rezeksiyon materyalinin mikroskopik olarak geniş alanlarda ince fibröz kapsül ile çevrili olduğu görüldü. Doku örneklerine immünohistokimyasal olarak uygulanan Vimentin, S100, CD34 pozitif, Ki-67 %3'tü. Olgu "İğsi hücreli lipom/pleomorfik lipom"(İPL) olarak rapor edildi.

Sonuç

Pleomorfik lipom, iğsi hücre lipomunun bir varyantıdır ve bu iki lipom türü benzer histolojik özellikler ve immünofenotiplere sahiptir. İPL ayırıcı tanısı geniş bir grubu kapsayan nadir görülen bir tümördür. İPL diğer benign ve malign yumuşak doku tümörlerini taklit edebildiği için tanı dikkatle ve klinikoradyolojik korelasyonla verilmelidir. Lipomalar karakteristik kısa iğsi hücrelerinden yoksundurlar. Atipik lipomatöz tümör/iyi diferansiye liposarkomlarda sitogenik aberasyonlar ve CD34 negatifliği ayırıcıdır. Ayrıca miksoid liposarkom, miksoid fibrosarkom, dev hücreli fibroblastom, selüler anjiyofibrom, miksofibrosarkom, nörofibrom, soliter fibröz tümörler de ayırıcı tanıya girer. Bizim olgumuzda tümör karakteristik bir bölgede (boyun) lokalize olmasına rağmen büyük olması, derin boyun yerleşimli olması ve intratorasik bölgeye uzanım göstermesi dolayısıyla detaylı kliniği ve radyolojisi ile birlikte sunulmaya değer görülmüştür.

Anahtar Kelimeler : iğsi hücreli, pleomorfik, lipom, intratorasik