Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS123 - BAŞ BOYUN BÖLGESİ LENFOMALARI
Baş ve Boyun Patolojisi
Füruzan Kaçar Döger1, Nesibe Kahraman Çetin1, Esin Yiğitbaşı1, Emine Sümeyye Atalay1, Merve Çırak Balta1, Yeşim Başal2, Sema Başak2
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın
 

Amaç

Bu çalışmanın amacı baş boyun bölgesindeki lenfomaların değişik görülme yerlerini araştırmaktır.

Günümüzde lenfomaların görülme sıklığı artmaktadır. Lenfomalar sadece lenf düğümlerinde değil extranodal bölgelerde de görülür. Baş boyun lenfomalarında ülser, ağrı, şişme, diş hassasiyeti, ses kısıklığı gibi bulgular yanısıra, servikal, submandibular, submental lenfadenopatiler de izlenebilir.

Gereç Yöntem

2015-2017 yılları arasında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD'ye ulaşan ve lenfoma tanısı alan olgular retrospektif olarak özellikle baş boyun bölgesi lenfomalarının değişik yerleşimleri açısından değerlendirilmiştir. Baş boyun extranodal tutulumları oral kavite, orofarinks, nazofarinks, paranazal sinuslar, larinks, tükrük bezleri, tiroid olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular

On yedi olgu baş boyun bölgesinin extranodal lenfoması olarak tanı aldı. Olguların 16 tanesi Non Hodgkin lenfoma (14 diffüz büyük B hücreli lenfoma, 2 mantle hüceli lenfoma ), 1 tanesi Hodgkin lenfomaydı. Olgular 27-95 yaş aralığında ve median yaş 74’tü. 12 olgu erkek, 5 olgu kadındı. Olgulardan 5’i nazofarinks, 3’ü tükrük bezi, 3’ü tonsil, 2’si oral kavite, 2’si tiroid, 1’i nazal kavite, 1‘i göz (konjuktiva ve alt tarsal bölge) yerleşimliydi.

Sonuç

Baş boyun bölgesinde Hodgkin lenfoma az görülmektedir. Baş boyun bölgesinin değişik yerleşimlerinde de lenfoma görülebileceği unutulmamalıdır. Doğru tanı için hastanın dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi ve doğru bir araştırma gereklidir, böylece hastalar erken tanı alacak ve prognoz iyi olacaktır.

Anahtar Kelimeler : lenfoma, baş boyun bölgesi, hodgkin lenfoma, ekstranodal tutulum, ekstranodal baş boyun lenfomaları, baş boyun bölgesi hodgkin lenfoma