Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS127 - TÜKRÜK BEZİNİN SİROZU OLARAK BİLİNEN KRONİK SKLEROZAN SİALADENİT
Baş ve Boyun Patolojisi
Serdal Sadet Özcan1, Ebru Akay1, Fatoş Tekelioğlu1, Hatice Karaman1
1Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji
 

Giriş

Kronik sklerozan sialadenit (Kuttner Tümörü) sadece submandibuler bezi tutan, genellikle tek taraflı, sert kitle görüntüsü verdiği için tümörle karışabilen bir antitedir. İlk olarak Kuttner tarafından tanımlanmıştır ve tümör ile karışabileceği için Kuttner tümörü olarak adlandırılmaktadır. Tükrük bezi sirozu olarak da bilinir. Etyolojisi bilinmemektedir. Etkilenen bezde sitotoksik T hücre popülasyonu varlığı duktus sistemine karşı immun aracılı bir reaksiyon varlığını düşündürmektedir. Yemek sırasında ağrı ve şişlik görülür. Bazen taş eşlik edebilir. Tümör ile karışabileceği için bu olgu sunuldu.

Olgu

64 yaşında erkek hasta, sol submandibuler bölgede şişlik ile polikliniğe başvurmuş. Yapılan ultrasonografide sol submandibüler bez hipertrofik görünümde olup duktal yapılarda genişleme dikkati çekmiştir. Bilgisayarlı boyun tomografisinde sol submandibular bezde asimetrik büyüme ve duktuslarda dilatasyon saptanmıştır. Eksizyonel biyopsi materyalinden hazırlanan hematoksilen/eozin kesitlerinde tükrük bezinin genel lobüler yapısı korunmuştur. İnterstisyel alanda periduktal ve perilobüler fibrozis izlendi. Stromada lenfoid follikül oluşumu gösteren lenfoplazmositer iltihabi hücre infiltrasyonu görüldü. Duktuslar dilate görünümdedir ve asinilerde atrofi bulguları mevcuttur.

Sonuç

Kronik sklerozan sialadenit, submandibular bezi tutar, sert kitle görüntüsü verdiği için tümörle karışabilir. Etyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Sıklıkla eşlik eden taş görülse de lenfositik infiltrasyon, lenfoid follikül oluşumu ve tükrük bezi duktus yıkımı sadece tıkanmaya bağlı olarak açıklanamaz.Etkilenen bezde sitotoksik T hücre varlığı duktus sistemine karşı immun aracılı bir reaksiyon varlığını destekleyebilir. Diğer yandan bu antitenin IgG4 pozitif plazma hücreleri, atrofi ve sklerozis içermesi nedeniyle IgG4 ilişkili sklerozan (sistemik/otoimmun) hastalıklar grubuna ait olduğu kabul görmektedir.

Anahtar Kelimeler : Kronik Sklerozan Sialadenit, Kuttner Tümörü, submandibuler bez