Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS132 - KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE MDM2 AMPLİFİKASYONU YENİ BİR PROGNOSTİK FAKTÖR OLABİLİR Mİ?
Pulmoner Patoloji
Nur Büyükpınarbaşılı1, Zühal Gücin1, Nurcan Ünver1, Melin Özgün Geçer1, Osman Cemil Akdemir2
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
 

Amaç: Küçük hücreli dışı akciğer karsinomlarında karsinogenezi tetikleyen moleküler mekanizmaların anlaşılmasında sağlanan ilerlemeler, yeni tedavi hedeflerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bir onkoprotein olan MDM2' nin aşırı ekspresyonu, p53 ve MDM2 arasındaki dengeyi kesintiye uğratarak malign transformasyona neden olur. Bu çalışmada küçük hücreli dışı akciğer karsinomu olgularında MDM2-p53 ilişkisi ve prognostik önemleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 47 skuamöz hücreli karsinom ve 49 adenokarsinomdan oluşan 96 küçük hücreli dışı akciğer karsinomu olgusunda p53 protein ekspresyonu ve MDM2 gen amplifikasyonu değerlendirilmiş, demografik ve klinik parametreler ile korelasyonu araştırılmıştır.

Bulgular: 96 olguda p53 pozitif 56 vaka saptandı. Pozitif vakaların %60,7’sini adenokarsinom, %39,3’ ünü skuamöz hücreli karsinom oluşturuyordu. 56 olgudan 37’ si sigara içicisi idi. p53 ekspresyonu sigara içicisi olma (p=0,002) ve histolojik tip (p=0,025) ile anlamlı ölçüde ilişkiliydi. MDM2 amplifikasyonu olguların 26’ sında saptandı. Bu olguların çoğunu (%61,5) skuamöz hücreli karsinomlar oluşturmaktaydı. Olguların çoğu sigara içicisi (%88,5) idi. Ayrıca 13 olguda lenf düğümü metastazı vardı. MDM2 amplifikasyonunun sigara içicisi olma durumu ile bağlantısı sınırlıydı (p=0,1). Ancak lenf düğümü metastazı için MDM2 amplifikasyonu önemli bir belirteçti (p=0,001). Aynı zamanda MDM2 amplifikasyonlu olguların daha az oranda p53 ekspresyonu gösterdiği saptandı (p=0,004).

Sonuç

Bu çalışmada elde edilen veriler lenf düğümü metastazı için önemli bir belirteç olduğu görülen MDM2 amplifikasyonunun prognostik bir faktör olarak kullanılabileceğini ortaya koymaktadır. Aynı zamanda küçük hücreli dışı akciğer karsinomu olgularında p53 ekspresyonu ve MDM2 gen amplifikasyonuna bakıldığında ayrı ayrı ve bir arada olma durumları ile birlikte toplamda %75 oranda hedeflenmiş tedavilere yön verebilecek karsinogenetik yolaklar hakkında bilgi edinilebileceği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler : p53, MDM2, küçük hücreli dışı akciğer karsinomu, prognoz