Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS136 - PULMONER PAPİLLER ADENOM: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ
Pulmoner Patoloji
Ayça Tan1, Şimal Çoban1, Ali Rıza Kandiloğlu1, Nalan Neşe1, Gizem Özamrak1, Cumhur Murat Tulay2
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
 

Giriş

Papiller adenom, akciğerin nadir ve benign bir lezyonu olup, bugüne kadar literatürde 25’ten az olgu bulunmaktadır. Kimi olgularda infiltratif büyüme paterni izlenebilmektedir ancak, bugüne kadar metastaz veya nüks bildirilmemiştir.

Olgu

2014’te punch biyopsi ile indiferansiye nazofarinks karsinomu tanısı alan 38 yaşındaki kadın hastanın, kemo-radyoterapi sonrası toraks BT’sinde, akciğerde multipl milimetrik nodülleri saptandı. Dominant nodülün en büyük boyutu 11 mm olup PET-BT görüntülemesinde patolojik FDG tutulumu saptandı. Metastaz ve primer ayrımı amacıyla, dominant nodül ve iki küçük nodül eksize edildi. Dominant nodül ve diğer iki nodülden biri nazofarinks karsinomu metastazı tanısı alırken, 6 mm boyutundaki diğer küçük nodül papiller adenom tanısı aldı. Mikroskopik olarak tek sıralı kübik epitelle döşeli papiller yapılarla karakterli tümörde, atipi veya mitoz izlenmedi. Ki-67 proliferasyon indeksi ise düşüktü.

Sonuç

Oldukça nadir görülen bir lezyon olması nedeniyle ayırıcı tanıları ile birlikte tartışılarak literatür derlemesi yapıldı.

Anahtar Kelimeler : papiller, akciğer, adenom