Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS145 - AKCİĞER ADENOKARSİNOMU OLGUSUNDA LENF NODUNUN ÇEVRESİNDE ŞÜPHELİ İNFİLTRASYON: MALİGN MEZOTELYOMA OLABİLİR Mİ?
Pulmoner Patoloji
Emine Bozkurtlar1, Hasan Toper1, İrem Şahver İşgör1, Tunç Laçin2, Hasan Fevzi Batırel2, Rengin Ahıskalı1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü
 

Giriş

Senkron akciğer karsinomu ve malign mezotelyoma (MM) oldukça nadir bir antitedir. Yapılan bir çalışmada olguların çoğunun erkek ve sigara öyküsünün olduğu ortaya konmuştur. Bu tür olguların gözden kaçmadan dikkatli incelenmesi olguların tedavi protokolünün belirlenmesinde önemli rol oynayacaktır.

Olgu

Elliüç yaşında kadın hasta rastlantısal saptanan akciğer nodülü için hastanemize başvurdu. Olguya önce sağ akciğer üst lobtaki kitleye yönelik wedge biyopsi uygulandı. Makroskopik değerlendirmede yaklaşık 1,5 cm çapta, parankim cerrahi sınıra 1cm uzaklıkta tümöral alan saptandı. Yapılan mikroskopik incelemelerde müsinöz adenokarsinom tanısı konuldu. Tümör TTF1 ile immün reaktivite göstermezken, CK7 ile yaygın immünreaktivite, CK20 ile fokal immünreaktivite gösterdi. Mikroskopik inclemelerde tümörde yaygın intraalveolar ve lepidik yayılım görüldü. Yapılan yorumda tümörün primer akciğer kaynaklı olabileceği gibi metastatik bir tümör olasılığının var olduğu bildirildi. Ardından yapılan klinik değerlendirme sonrası olguda vücutta başkaca bir tümör odağı görülmedi, olguya bunun üzerine tamamlayıcı lobektomi ve mediastinal lenf nodu disseksiyonu uygulandı. Tamamlayıcı lobektomi materyalinde tümör saptanmadı ve akciğer dokusunda respiratuar bronşiolit, amfizem ve fokal interstisyel fibrozis izlendi. Materyal üzerinden disseke edilen peribronşial lenf nodları ve ayrıca gönderilen 7, 10 ve 11A nolu lenf nodlarında antrakoz dışında özellik saptanmadı. Ancak ayrıca gönderilen 4R nolu lenf nodunun çevresindeki yağ dokunun yüzeyinde ve yer yer bu yağ dokunun içine infiltrasyon gösteren geniş eozinofilik sitoplazmalı ve çekirdeği hücre merkezi yerleşimli atipik hücreler dikkati çekti. Yapılan immünhistokimyasal incelemede bu atipik hücreler kalretinin, WT1 ile immünreaktivite gösterirken, CD68 ile immünreaktivite göstermedi. Mevcut bulgular ışığında 4R nolu lenf nodunun çevresindeki yağ dokuda izlenen atipik mezotelyal infiltrasyon erken dönem epiteloid MM olarak yorumlandı. Bu tanının ardından olguya plevral dekortikasyon uygulandı. Parietal ve viseral plevra fragmanlarından oluşan plevral dekortikasyon materyalinde makroskopik bir özellik izlenmedi. Kitlesel lezyon saptanmadı. Yapılan mikroskopik incelemede en büyüğü 0,7 cm çapta birçok odakta yağ dokuya infiltrasyon gösteren epiteloid morfolojide atipik hücreler görüldü. Bu hücreler kalretinin,WT1, D2-40 ve keratin 7 ile immünreaktivite gösteririken, TTF1 ile immünreaktivite göstermedi. Mevcut bulgular ışığında olguda multifokal epiteloid MM düşünüldü. MM olguya ait tüm lokalizasyonlara ait parietal plevra örneklerinde küçük odaklar halinde izlenirken, viseral plevra örneklerinde saptanmadı. Viseral plevra örneklerinde fibrinöz plörit ve yabancı cisim reaksiyonu görüldü.

Sonuç

Senkron MM ve akciğer karsinomu nadir olarak birlikte görülebilen tümörlerdir. Lenf nodları çevresindeki yumuşak dokularda şüpheli hücreler görüldüğünde MM olasılığı da akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler : akciğer karsinomu, malign mezotelyoma, senkron, lenf nodu