Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS147 - AKCİĞERE METASTAZ YAPAN MEMENİN MALİGN FİLLOİDES TÜMÖRÜ: OLGU SUNUMU
Pulmoner Patoloji
Esra Yıldırım1, Gülay Özbilim1, Sema Sezgin Göksu2
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Antalya
 

GİRİŞ

Fibroepitelyal neoplazm grubundan olan filloides tümör(FT), memenin nadir neoplazmlarındandır. Genellikle meme karsinomuna benzer şekilde orta yaş bayan hastalarda ortaya çıkar. Bu tümörler büyüme paterni, mitoz sayısı, pleomorfizmi ve stromal karakteri temel alınarak benign, borderline ve malign olarak sınıflandırılırlar. Sadece borderline ve malign olanlar metastaz yaparlar. Filloides tümörlerin prognozu değişmekle birlikte tüm filloides tümörlerin %10’unda, malign filloides tümörlerin ise yaklaşık %20’sinde uzak metastaz görülebilmektedir. Histolojik olarak epitelyal ve stromal komponenti olan tümörün, lokal rekürrensinden ve uzak metastazından stromal komponenti sorumludur. Burada tanıdan 2 yıl sonra akciğere metastaz ile gelen olgu nadir görülmesi nedeniyle sunulmuştur.

OLGU SUNUMU

Nefes darlığı, öksürük, balgam şikayetiyle dış merkeze başvuran 61 yaşındaki bayan hastanın çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde sağ akciğerde kitle lezyonu görülmesi üzerine hastanemize yönlendirilmiştir. Hastanın öyküsünden 2 yıl önce malign filloides tümörü nedeniyle sağ mastektomi ameliyatı geçirmiş olduğu öğrenilmiştir. Bunun üzerine yapılan FDG-PET-CT görüntülemesinde sağ akciğer üst ve orta lobta hipermetabolik kitle lezyonu saptanmış, hastadan akciğer kor biyopsi örneği alınmıştır. Makroskopik olarak 1,5 cm uzunluğundaki dokunun mikroskopik incelemesinde mezenkimal tümör ön tanısı ile immün boyalar uygulanmış olup, vimentin ile diffüz MyoD1 ile fokal pozitif immünreaktivite gösteren malign mezenkimal tümör izlenmiştir. Akciğer ve önceki meme örneklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda olgu, meme malign filloides tümörünün akciğere metastazı olarak değerlendirilmiştir.

SONUÇ

Filloides tümör fibroadenoma benzeyen, periduktal stromal kompanentten köken alan nadir bir neoplazmdır. Tüm filloides tümörler nüksetme potansiyeline sahip olmakla birlikte, sadece borderline ve malign grupta metastaz izlenebilmektedir. Filloides tümörün, en sık kemik ve akciğer metastazı yaptığı bildirilmiştir. Bu tümör tipinde genellikle radyoterapi ve kemoterapi inefektiftir. Benigden maligne değişebilen spektrumu, tahmin edilemeyen klinik davranış ve rekürrens ihtimalinden dolayı uzun dönem takibinin gerekli olduğu belirtilen olgularda takipte metastazla presente olması nedeniyle olgumuz sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler : akciğer metastazı, malign, filloides tümör