Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS148 - MEDİASTİNEL YERLEŞİMLİ HİBERNOM OLGUSU : OLGU SUNUMU
Pulmoner Patoloji
Gülay Özbilim1, Gözde Koca Yılmaz1, Güzide Ayşe Ocak1, Abdullah Erdoğan2
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ,tıbbi Patoloji Anabilimdalı
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilimdalı
 

Giriş

Hibernom nadir görülen benign yağ doku kaynaklı bir tümördür.Genellikle kahverengi yağ doku hücrelerinin kalıntılarından gelişir. Tümörde olgun yağ doku ,değişik oranlarda kahverengi yağ doku bulunur.Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülür.En sık genç erişkinlerde 3. ve 4. dekatlarda izlenir.En sık görüldüğü bölgeler kalça , göğüs , üst eksremite ve baş boyundur. Mediastende oldukça nadir izlenir.

Olgu

Olgumuz 46 yaşında mediastinel kitle nedeniyle opere olan erkek bir hastadır.PET CT de sağ üst paratrakeal alandan, anterior mediastenden başlayıp sağ paratrakeal/prekarinal alana uzanan transvers kesitte en geniş yerinde yaklaşık 8x4 cm ölçülen vasküler yapıları çevreleyen orta ve posterior mediastene uzanan kitle izlendi.Kitle total olarak eksize edildi.Makroskopik olarak 8x6x4,5 cm boyutlarında , düzgün sınırlı ,kapsüllü ,kesit yüzü lobule etsi görünümde sarı beyaz renkte izlendi.Mikroskopik olarak , poligonal kahverengi yağ doku hücrelerinden zengin , olgun yağ doku hücreleri, zeminde stromal hücreler ve yoğun damar yapıları görüldü.Kahverengi yağ doku hücreleri multivakuoler granuler sitoplazmalı ,küçük yuvarlak santral nukleusluydu.Mitoz ve sitolojik atipi görülmedi.İmmunohistokimyasal yöntemle uygulanan S100 ile tümör hücreleri pozitif boyanırken ; CD34 , Cd1a , CD68 ile boyanma izlenmedi. Bu bulgular ile olgu mediastinel hibernom olarak değerlendirildi.

Sonuç

Nadir görülen , benign ,yavaş büyüyen , sıklıkla insidental olarak tanı konan hibernomlar kahverengi yağ dokusundan oluşan tümörlerdir.Bu tümörlerin fetal kahverengi yağ artıklarından köken aldığı düşünülmektedir.Mediastende bu olguların sıklığı % 0.065 tir.Asemptomatik olmasına rağmen büyük boyutlarda olduklarında semptomatik de olabilirler.Ayırıcı tanıda liposarkomlar ekarte edilmelidir.Belirgin sitolojik atipinin ,mitozun ,irreguler septaların olmaması ayırıcı tanı özellikleridir. Komplet cerrahi eksizyon sonrası rekurrens izlenmez.Malign transformasyon ve uzak metaztaz bildirilmemiştir. Bu olgu çok nadir görülmesi sebebiyle literatür eşliğinde , ayırıcı tanıları , klinikopatolojik özellikleri açısından tartışılmıştır

Anahtar Kelimeler : mediasten,hibernom,yağ doku