Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS150 - NADİR BİR AKCİĞER TÜMÖRÜ: MİKST SKUAMÖZ HÜCRELİ VE GLANDÜLER PAPİLLOM
Pulmoner Patoloji
İrem Atalay Karaçay1, Arsenal Sezgin Alikanoğlu1, Dinç Süren1, Cem Sezer1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği
 

GİRİŞ

Soliter pulmoner papillomlar bronş epitelinden köken alan sıklıkla endobronşial yerleşimli nadir görülen tümörlerdir. Dünya Sağlık Örgütünün 2015 yılı sınıflamasına göre papillomlar skuamöz hücreli, glandüler ve mikst skumöz hücreli ve glandüler papillomlar olarak 3 ayrı histolojik alt sınıfta incelenir

OLGU

45 yaşındaki kadın hasta akciğer karsinomu ön tanısı ile dış merkezde opere edilmiştir.Hastanın operasyon öncesi biyopsisi yoktur. Makroskopisinde 4x4x2,5 cm boyutunda endobronşial kitle saptanan olgu iyi differansiye papiller akciğer adenokarsinomu ön tanısı ile bölümümüze konsültasyon amacı ile gönderilmiştir.Bölümümüze gönderilen parafin bloklardan hazırlanan H&E kesitlerde fibrovasküler kor etrafında dizilmiş glandüler yer yer skuamöz epitel ile döşeli lezyon izlendi.Glandüler epitel psödostratifiye silyalı kolumnar hücreler ve Goblet hücrelerinden oluşmakta idi.Epitel hücrelerinde belirgin atipi, mitoz izlenmedi.Çevre glandüler ve alveolar yapılar olağan görünümde idi.Yer yer skuamöz epiteli de atake eden inflamatuar hücre infiltrasyonu izlendi. İnterstisiyel alanda mikroinvazyonu düşündürecek bulgu yoktu.İmmünohistokimyasal yöntemle çalışılan TTF-1 ile silyalı epitel ve skuamöz epitelin bazal tabakasında, p63 ile skuamöz epitelde boyanma izlendi.Bulgular akciğerin Mikst skuamöz hücreli ve glandüler papillomu ile uyumlu olarak değerlendirildi.

SONUÇ

Akciğerin papillomları nadirdir.Papillomlar multiple veya soliter olabilir.Multiple olanlar daha çok çocuklar ve genç erişkinlerde görülmekte olup papillomavirus ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Soliter papillomlar daha nadir olup erişkinlerde görülürler.Histolojik olarak mikst skuamöz hücreli glandüler papillomlarda skuamöz, glandüler ve transizyonel-üroepitelyum benzeri alanlar görülür.Sitolojik atipi beklenmez.Ayırıcı tanısında papiller adenokarsinomlar yer alır.Papillomlarda malign transformasyon çok nadirdir.

Anahtar Kelimeler : Akciğer, papillom, mikst skuamöz hücreli ve glandüler papillom