Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS152 - AKCİĞER FROZEN TUZAĞI: PARAGANGLİOMA
Pulmoner Patoloji
Nurver Özel Özbay 1, Ayşe Nur Toksöz Yıldırım1, Tuce Söylemez1, Ayten Güner Akbıyık 2
1Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Abd
2Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Abd
 

Anahtar Kelimeler : Frozen, Akciğer, Paraganglioma, Nöroendokrin tümör

Giriş

66 yaşında erkek hastanın, sağ böbrek taş operasyon öyküsü mevcut. Şikayetleri üzerine yapılan bilgisayarlı tomografisinde böbrekte tekrar taş görülüyor. Bu sırada sol akciğer inferiorunda arteriyovenöz malformasyonla uyumlu kitle saptanıyor. Klinik değerlendirme sonrası PET’te SUD maxı 1.1 olan 16 milimetrelik soliter pulmoner nodül izleniyor.

Olgu

Frozen’a gelen materyalde 1.5 cm’lik kitlenin kesitleri değerlendirilince nükleer ince kromatin yapısı, atipi , pleomorfizm gösteren tümör saptanıyor. Küçük hücreli dışı ancak nöroendokrin bir karsinom ekarte edilemez tanısı alıyor. Lobektomisi gelen hastada aynı özellikte, parankimde ikinci bir odak saptanıyor. Parafin kesitlerde tipik görüntüsü, immünhistokimyasal olarak da nöroendokrin markerlarla boyanıp, keratin boyalarıyla boyanmayan tümör paraganglioma tanısı alıyor.

Sonuç

Nöroendokrin tümörler ve paraganglioma, özellikle parsiyel/total kitle eksizyonunda ayrıcı tanı açısından patoloğu zorlayabilecek frozenlardandır. Tüm bölgelerde ve akciğer frozenlarında nadir görülen, ancak akılda tutulması gereken vaka olması nedeniyle sunum için hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler : Akciğer , Frozen, Paraganglioma , Nöroendokrin tümör