Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS155 - AKCİĞERDE KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMA EŞLİK EDEN AMİLOİD BİRİKİMİ: OLGU SUNUMU
Pulmoner Patoloji
Umay Özod1, Çiğdem Vural1, Büşra Erşan Erdem1, Seda Öztürk1, Büşra Özbek1, Haşim Boyacı2
1Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı
2Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
 

GİRİŞ

Amiloid birikimi plazma hücreli diskrazilere, ailevi akdeniz ateşi gibi hastalıklara sıklıkla eşlik etmektedir. Ancak literatürde az sayıda olguda akciğer tümörlerine de eşlik ettiği rapor edilmiştir. Biz de bu posterde akciğer küçük hücreli karsinomuna eşlik eden bir amiloidoz olgusunu sunacağız.

OLGU

66 yaşında erkek hastanın dış merkezde yapılan tetkiklerinde akciğerde kitle saptanması üzerine hastanemize başvurmuştur. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından yapılan bronkoskopide sol akciğerde sol ana bronş girişinden başlayıp sol üst lob girişine kadar uzanan üst lob apikoposterior segmentini tamamen obstrukte eden mukozal infiltrasyon saptanması üzerine lezyondan biyopsi alınmıştır. Bronkoskopik biyopsi materyali tarafımızca seri kesitlerle incelenmiş olup, malignite lehine bulgu saptanmamıştır. Ancak Kongo kırmızısı ile pozitif reaksiyon veren subepitelyal yaygın amiloid birikimi dikkati çekmiştir. Akciğerde saptanan kitlenin amiloid birikimine sekonder olabileceği düşünülmüş, ancak altta yatan bir maligniteyi atlamamak amacıyla klinisyenle irtibata geçilmiştir. Klinisyen tarafından ayrıntılı radyolojik tetkikler planlanmış ve çekilen toraks BT’de kitlenin 7x4cm boyutlarında olduğu ve radyolojik olarak malignite açısından şüpheli olması üzerine hastadan tekrar biyopsi alınması planlanmıştır. Sonrasında çekilen PET/BT’de hastanın sol akciğerdeki kitlesinin yoğun FDG tutulumu gösterdiği, ancak hastanın karaciğerde, abdominopelvik ve mediastinel lenf nodlarında da tutulumu olduğu izlenmiştir. İkinci alınan biyopsi örneğinin mikroskopik incelemesinde fibrotik stroma içerisinde dar sitoplazmalı, hiperkromatik nükleuslu neoplastik hücrelere nekroz alanlarının da eşlik ettiği dikkati çekmiştir. Bir alanda vasküler yapı etrafında amiloid birikimi izlenmiştir. Radyolojik tetkikler ve morfolojik bulgular birlikte değerlendirildiğinde akciğerin küçük hücreli karsinomu düşünülmüştür. Yapılan immünhistokimyasal incelemede sinaptofizin, pansitokeratin, CD56 ve TTF-1 ile neoplastik hücrelerde pozitif reaksiyon izlenmiş olup, olgu amiloidoza eşlik eden akciğerin küçük hücreli karsinomu olarak rapor edilmiştir.

SONUÇ

Literatürde amiloid birikimlerinin radyolojik olarak akciğer maligniteleri ile karışabildiği de bilinmektedir. Olgumuz ilk biyopside yalnızca amiloid birikimi ile prezente olması açısından dikkat çekici bir vakadır. Ancak klinikopatolojik iletişimin önemini göstermek açısından da çok güzel bir örnek teşkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler : Akciğer, küçük hücreli karsinom, amiloidoz